A. Beleid ter bescherming van persoonsgegevens

Het doel van dit "Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens" is om alle personen te informeren over de manier waarop 1819.brussels dergelijke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en over de middelen die de betrokkene ter beschikking staan om een dergelijk gebruik te controleren.

B. Disclaimer 

1. ALGEMENE INFORMATIEDRAGERS

1819.brussels selecteert zijn bronnen met de grootste zorg teneinde via zijn verschillende informatiedragers (websites, publicaties, folders,…) zoveel mogelijk betrouwbare, volledige en actuele informatie te verschaffen. 
Indien 1819.brussels eventuele fouten opmerkt of daarvan op de hoogte wordt gebracht, zal het ervoor zorgen dat deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. Noch het agentschap, noch een van de bestuurders, directeurs of medewerkers van het agentschap nemen echter enige verantwoordelijkheid op voor de juistheid en de kwaliteit van deze gegevens en informatie. 

Deze informatiedragers:

  • zijn niet noodzakelijk volledig, afdoend, exact of up-to-date;
  • verwijzen in voorkomend geval naar externe bronnen waarover 1819.brussels geen controle heeft;
  • vormen in geen geval een deskundig advies over het besproken onderwerp.

2. INFORMATIE- EN ADVIESDIENSTEN OP MAAT

Alle informatie-en oriëntatiediensten van 1819.brussels zijn gebaseerd op:

  • de analyse van de noden van de klant zoals die door deze laatste aan de 1819-medewerkers werden meegedeeld en beschreven;
  • het zoeken naar gegevens die het best kunnen beantwoorden aan de noden van de klant, en dit via bronnen die zo betrouwbaar, volledig en actueel mogelijk zijn.

1819.brussels spant zich in om deze informatie- en oriëntatiediensten op maat te leveren met het professionalisme en de ernst die men daarbij mag verwachten. Toch is de kwaliteit van deze diensten rechtstreeks afhankelijk van informatie- en evaluatiefactoren waarover 1819.brussels geen controle heeft. Noch 1819.brussels, noch een van de bestuurders, directeurs of medewerkers van het agentschap kunnen dan ook verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de kwaliteit van de verleende informatie.

3. GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DOOR DE KLANT

1819.brussels kan geen enkele controle of invloed uitoefenen op de manier waarop de klant de hem verschafte informatie gebruikt of interpreteert. Daaruit volgt dat 1819.brussels op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte, accidentele of specifieke schade, van welke aard ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid, input, interpretatie, vermelding en verspreiding), die veroorzaakt wordt door of te maken heeft met de kennis of het gebruik van de beschikbare informatie.

4. BESCHIKBAARHEID VAN DE INFORMATIE

1819.brussels probeert bij de levering van de informatie zoveel mogelijk technische problemen te vermijden. 1819 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of nadelen die zouden kunnen voortvloeien uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten bij de levering van deze informatie en adviezen (werkonderbreking, schade aan programma’s of apparatuur, …); elke aanvraag voor financiële compensatie is dan ook uitgesloten.

5. OVER COMMUNICATIE VIA E-MAIL

Alle gegevens die een e-mail (inclusief bijlage) bevat, zijn vertrouwelijk en voorbehouden voor exclusief gebruik door de geadresseerde van de e-mail. Indien de e-mail niet voor u bestemd is, informeert deze bepaling u dat u deze gegevens niet mag verspreiden, reproduceren of gebruiken, noch voor eigen rekening noch voor een derde. Hebt u een e-mail per vergissing ontvangen, dan vragen wij u dit onmiddellijk te melden aan de verzender en het e-mailbericht van uw computer te wissen. 

Indien u in de toekomst niet langer e-mails van het 1819 wenst te ontvangen, laat ons dat dan onmiddellijk weten.

6. OVER COMMUNICATIE PER TELEFOON

Indien u een beroep heeft gedaan op een van onze diensten, kunnen wij eventueel telefonisch met u contact opnemen in het kader van een onderzoek naar klantentevredenheid. Het is ook mogelijk dat wij contact met u opnemen om u te informeren over onze producten of seminaries. Indien u geen dergelijke telefoonoproepen wenst, aarzel dan niet ons dat te laten weten.

C. Auteursrechten

Alle elementen (illustraties, teksten, commentaren, opmaak, logo’s, databanken, programma’s, …) die voorkomen in onze informatiebronnen, vallen onder het auteursrecht. 

Behalve indien specifiek anders vermeld, mag de inhoud enkel worden gereproduceerd op de uitdrukkelijke voorwaarde dat:

  • de bron vermeld wordt en voorkomt op alle pagina’s;
  • de inhoud enkel gebruikt wordt voor informatieve doeleinden;
  • de inhoud niet gewijzigd wordt.

Anderzijds is een voorafgaande toestemming altijd vereist bij de reproductie of het gebruik van multimediagegevens (illustraties, geluiden, software,...).

D. Creatie van een hyperlink

De creatie van een hyperlink vanaf om het even welke website naar de site 1819.brussels, is slechts mogelijk indien vooraf contact werd opgenomen met 1819 en daartoe de uitdrukkelijke toestemming werd verkregen. De volledige url van de 1819-website moet duidelijk worden vermeld. 

1819.brussels is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van gegevensbestanden van derden die gelinkt zijn aan zijn webpagina’s. Deze link impliceert in geen geval de validatie van deze bestanden en wijst niet op het bestaan van enige samenwerking tussen het 1819 en de beheerders van de andere site. 

De 1819 site kan hyperlinks bevatten naar andere sites. Toch kan 1819 in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze andere sites, noch voor de producten of diensten die erop aangeboden worden. 

1819.brussels behoudt zich het recht voor om eender welke hyperlink op eender welk moment te beëindigen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.