subsidies

Aftrek definitief belaste inkomsten

Laatst gewijzigd:

2 juni 2021

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

De aftrek DBI (definitief belaste inkomsten) komt hierop neer dat enkel in hoofde van de dividenduitkerende vennootschap de uitgekeerde winst in de belastbare grondslag wordt opgenomen, terwijl het dividendinkomen in hoofde van de dividendontvangende vennootschap van het fiscaal resultaat wordt afgetrokken.

Waarover gaat het?

De DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten) komt erop neer dat enkel in hoofde van de dividenduitkerende vennootschap de uitgekeerde winst in de belastbare grondslag wordt opgenomen, terwijl de dividendinkomsten in hoofde van de dividendontvangende vennootschap van het fiscaal resultaat wordt afgetrokken.

Wie komt in aanmerking?

Alle vennootschappen met een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap.
De desbetreffende vennootschap moet op de datum van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden, in het kapitaal van de vennootschap die de inkomsten uitkeert, een deelneming bezitten:

 • van ten minste 10% in het kapitaal van deze onderneming,
 • of waarvan de investeringswaarde € 2.500.000 of meer bedraagt.
Wat zijn de voorwaarden?
 1. De aandelen moeten gedurende een ononderbroken periode van minstens één jaar worden aangehouden.
 2. Een aantal categorieën zijn uitgesloten van de DBI-aftrek. De door een binnenlandse vennootschap ontvangen dividenden komen niet in aanmerking voor de DBI-aftrek indien ze worden verleend of toegekend door een van de types van "besmette" vennootschappen die opgesomd zijn in de wet.

  De volgende vennootschappen worden beschouwd als "besmette" vennootschappen:

  1. vennootschappen die niet aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan een buitenlandse belasting van gelijke aard zijn onderworpen;
  2. vennootschappen die gevestigd zijn in een land waar de gemeenrechtelijke fiscale bepalingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België;
  3. financieringsvennootschappen, thesaurievennootschappen of beleggingsvennootschappen die een belastingregeling genieten die afwijkt van het gemeen recht;
  4. vennootschappen die inkomsten verkrijgen (die geen dividenden zijn), die hun oorsprong vinden in een ander land dan dat van hun fiscale woonplaats en die in het land van de fiscale woonplaats een afzonderlijke belastingregeling genieten die afwijkt van het gemeen recht (zogenaamde offshore-vennootschappen);
  5. vennootschappen die winsten verwezenlijken door tussenkomst van een of meer buitenlandse inrichtingen die aan een aanslagregeling onderworpen zijn die aanzienlijk gunstiger is dan deze waaraan die winsten in België onderworpen zouden zijn;
  6. vennootschappen, andere dan beleggingsvennootschappen, die dividenden wederuitkeren die zelf niet zouden kunnen worden afgetrokken ten belope van ten minste 90% (zogenaamde intermediaire vennootschappen).

Binnen nagenoeg alle vermelde categorieën bestaan uitzonderingen op de uitsluitingen. Dit betekent dat inkomsten uitgekeerd door deze "besmette" vennootschappen soms toch in aanmerking komen voor DBI-aftrek.

Welk bedrag wordt toegekend?

Een vennootschap is belastbaar op het totale bedrag van haar winst, met inbegrip van de uitgekeerde dividenden. Wanneer ook de dividendontvangende aandeelhouder aan de vennootschapsbelasting is onderworpen en de dividenden ook bij de begunstigde zouden deel uitmaken van de belastbare grondslag, zou de dividenduitkering (in principe) tot een economische dubbele belasting moeten leiden.

De dubbele belasting bij dividenduitkeringen tussen vennootschappen wordt voorkomen door een stelsel van vrijstelling van de ontvangen dividenden, nl. door toepassing van het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI-stelsel).

De dividenden die een Belgische vennootschap ontvangt, zijn zo goed als volledig - dat wil zeggen voor 100% van het brutodividend - belastingvrij.

Hoe een aanvraag indienen?

Om de DBI-aftrek te kunnen genieten, moet de belastingplichtige in het vak "Detail van de winsten" van de aangifte in de vennootschapsbelasting een berekening maken van het toelaatbaar aftrekbaar bedrag. Vervolgens moet dit bedrag vermeld worden in het vak "Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten" van de aangifte in de vennootschapsbelasting.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.