subsidies

Belastingkrediet voor natuurlijke personen voor de aangroei van het eigen vermogen

Laatst gewijzigd:

14 januari 2022

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat
  • Voor wie : individuele ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen
  • Voor wat : belastingkrediet indien verhoging eigen vermogen.
Waarover gaat het?

De belastingplichtigen die winsten genereren, kunnen, wanneer ze hun eigen vermogen dat ze investeren in hun onderneming verhogen,  een belastingkrediet genieten. Dankzij dit belastingkrediet kan het bedrag van de verschuldigde belasting rechtstreeks worden verminderd. Een fiscale vrijstelling daarentegen  bestaat uit een vermindering van de belastbare basis.

Wie komt in aanmerking?

De volgende personen kunnen een belastingkrediet genieten:

  • de uitbaters van een commerciële, industriële of landbouwonderneming ;
  • beoefenaars van een vrij beroep of van een andere winstgevende activiteit en dit ongeacht het feit of de zelfstandige activiteit in hoofdberoep dan wel in bijberoep wordt uitgeoefend.

Het belastingkrediet kan eveneens worden toegekend aan belastingplichtigen waarvan de winsten forfaitair worden bepaald (kappers, bakkers, landbouwers, dagbladhandelaars, enz.).

Wat zijn de voorwaarden?

Er moet een verhoging van het eigen vermogen hebben plaatsgevonden. Hiervoor moet het eigen vermogen van de betreffende belastbare periode vergeleken worden met het hoogste eigen vermogen  van een van de drie voorafgaande belastbare periodes.

Welk bedrag wordt toegekend?

Het toegekende belastingkrediet, dat beperkt is tot 3.750,00 euro, bedraagt 10% van de aangroei van:

  • het positieve verschil opgetekend op het einde van de belastbare periode tussen de fiscale waarde van de (immateriële, materiële of financiële) vaste activa en het bedrag van de schulden waarvan de oorspronkelijke looptijd meer dan één jaar bedraagt, die betrekking hebben op de uitgeoefende beroepswerkzaamheid
  • ten opzichte van het aan het einde van de drie voorafgaande belastbare periodes bereikte hoogste bedrag van dit verschil.

Het belastingkrediet wordt rechtstreeks verrekend op personenbelasting, die verhoudingsgewijs betrekking heeft op de beroepsinkomsten.

Het belastingkrediet is terugbetaalbaar.

Hoe een aanvraag indienen?

De belastingplichtige moet voor het aanslagjaar waarvoor hij het belastingkrediet vraagt, het volgende toevoegen bij zijn aangifte in de personenbelasting:

  • een naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende opgave 276 J
  • een attest van het sociale verzekeringsfonds waarbij de belastingplichtige is aangesloten, waarin wordt bevestigd dat hij in orde is met de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige.

Noteer dat de administratie heeft bevestigd dat het uitstel van betaling van de socialezekerheidsbijdragen voor 2020 als gevolg van de covidcrisis geen gevolgen heeft voor het belastingkrediet.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.