Tools

Gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels die niet aan een gewestelijke premie is gekoppeld

Laatst gewijzigd:

18 juli 2018

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gemeentelijk
Waarover gaat het?

De gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels die niet aan een gewestelijke premie is gekoppeld.

Wie komt in aanmerking?

De premie is voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een gewestelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels, maar die:

 • een volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is;
 • een vereniging van mede-eigenaars is;
 • een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon is die al dan niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gedomicilieerd en houder is van een geregistreerde handelshuurovereenkomst die nog 6 jaar loopt;
 • een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon is die houder is van een erfpachtovereenkomst.
Wat zijn de voorwaarden?

De premie wordt toegekend voor de gebouwen die zijn gelegen in de grote centrumlanen van de Stad Brussel, namelijk:

 • De Brouckèreplein
 • Anspachlaan
 • Beursplein
 • Fontainasplein

Alle werken aan de gevel die worden ondernomen door de aanvrager van de gemeentelijke premie, moeten overeenstemmen met de lijst van door de stad Brussel aanvaarde werken die als bijlage is bijgevoegd.

Andere toekenningsvoorwaarden :

 • Elke aanvraag mag slechts betrekking hebben op één gebouw.
 • Er wordt geen enkele gemeentelijke premie toegekend voor de verfraaiing of de renovatie van gevels die niet aan een gewestelijke premie is gekoppeld van een goed waarvoor een gewestelijke premie voor de verfraaiing van gevels of de renovatie van het woonmilieu in behandeling is.
 • De werken die worden gedekt door de premie, mogen pas worden aangevat als de aanvrager het ontvangstbewijs van volledig dossier van de stad Brussel heeft ontvangen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd binnen 2 jaar na de ontvangst van een door de stad afgeleverde kennisgeving van volledig dossier.
 • Alle gevelwerken moeten worden gedekt door een stedenbouwkundige vergunning of desgevallend door een officieel document van het departement Stedenbouw van de stad Brussel waarin wordt verklaard dat een stedenbouwkundige vergunning niet is vereist.
 • Enkel de werken die zijn opgenomen in de lijst van subsidieerbare werken worden in aanmerking genomen voor de berekening van de premie. Ze moeten worden uitgevoerd door een erkende aannemer en volgens de "regels van de kunst", zoals beschreven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.
 • De gedetailleerde bestekken van de werken moeten in naam van de aanvrager door een erkende aannemer zijn opgesteld. Ze moeten de naam van de aannemer, zijn btw-nummer, zijn adres en het werfadres bevatten, evenals de beschrijving van de gebruikte technieken, methodes en materialen.
 • De Stad Brussel behoudt zich het recht voor om de oorspronkelijke staat van de gevel, de uitvoering van de werken en de naleving van de vastgelegde voorwaarden te controleren.
Welk bedrag wordt toegekend?

Het bedrag van de gemeentelijke premie voor de verfraaiing en de rénovatie van de gevels bedraagt 40 % van het bedrag van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende premie, met een maximum van 6.000€. Voor de gevels langer dan 10 m, wordt het percentage verhoogd naar 50 % met een maximum van 10.000€ en voor de gevels langer dan 20 m, bedraagt gezegd percentage 60 % met een maximum van 14.000€.

De Stad behoudt zich het recht voor om de facturen te onderzoeken en eventueel bepaalde posten uit te sluiten die niet voldoen aan de in dit reglement vastgelegde gesubsidieerde werken (cf. bijlagen van het reglement).

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag gebeurt via het "aanvraagformulier van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels die niet aan een gewestelijke premie is gekoppeld" (op de website van de Gemeente Stad Brussel).

Na de indiening van de gemeentelijke premieaanvraag bezorgt de stad een ontvangstbewijs van volledig of onvolledig dossier.

In het geval van een onvolledig dossier heeft de aanvrager 90 dagen de tijd om het bestuur van de stad Brussel de documenten te bezorgen die nodig zijn voor het bekomen van een volledig premieaanvraagdossier.

Het premieaanvraagformulier en de bijlagen moeten vóór 1 december van het lopende jaar bij het gemeentebestuur toekomen. Anders zal de aanvraag worden uitgesteld tot het volgende jaar, voor zover de kredieten voor deze premie in de begroting zijn vastgelegd.

De gemeentelijke premie kan enkel worden gestort na de ontvangst en de goedkeuring van het door de aanvrager ingevulde en naar de stad Brussel gestuurde "formulier van voltooiing van werken".

Het "formulier van voltooiing van werken" moet binnen 2 jaar na de officiële datum van de door de diensten van de gemeente afgeleverde kennisgeving van het volledige premieaanvraagdossier aan de stad Brussel worden overgemaakt.

Hulp nodig? Contacteer Gemeente Brussel Stad

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.