Ukraine-faq

Oorlog in Oekraïne en ondernemingen: Overzicht van de informatie en steunmaatregelen voor ondernemingen

hub.info geeft je antwoorden op de vragen die het meest worden gesteld over de oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen.

Hieronder vindt u een lijst van meest gestelde vragen over de oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen . De antwoorden zijn afkomstig van officiële bronnen.

Inhoudstafel

De vragen werden onderverdeeld in volgende domeinen :

Maatregelen voor Brusselse ondernemingen die nadeel ondervinden van de crisis

Update: 11 mei 2022

Verlenging van de tijdelijke werkloosheid - Overbruggingsrecht

Tijdelijke werkloosheid

Indien een onderneming wordt getroffen door de oorlog in Oekraïne en/of de economische sancties die daaruit kunnen voortvloeien, kan de betrokken werkgever voor zijn werknemers een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, volgens de vereenvoudigde procedure die is ingesteld voor tijdelijke werkloosheid wegens corona. Deze maatregel is in heel België geldig tot en met 30 juni 2022. 

Tijdelijke werkloosheid kan het gevolg zijn van

 • een volledige opschorting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld een totaal tekort aan grondstoffen ten gevolge van een opgelegd handelsembargo) ; 
 • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. wegens het verlies van een deel van de afzetmarkt). In dit geval mag de werknemer nog enkele dagen per week werken. 

Informatie en formaliteiten voor de werkgever en de werknemer zijn te vinden op de website van de RVA. Informatie over dit onderwerp en bijstand kunnen ook worden gevraagd aan de sociale secretariaten. 

Overbruggingsrecht

Sinds 1 april heeft de federale regering ook een crisisoverbruggingsrecht ingevoerd voor zelfstandigen die rechtstreeks worden getroffen door de oorlog in Oekraïne.

Voorwaarden

 • Zij moeten daarbij een omzetverlies van minstens 40% kunnen aantonen, in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor de financiële uitkering wordt aangevraagd, ten opzichte van dezelfde kalendermaand in 2019, en dit ongeacht de sector waarin zij actief zijn. Zij dienen tevens een rechtstreeks causaal verband aan te tonen tussen dit omzetverlies en het conflict.
 • Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe tijdelijke crisismaatregel dienen de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen van minstens 4 kwartalen uit de afgelopen 16 kwartalen effectief betaald te zijn. Voor startende zelfstandigen, die maximaal 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen, volstaat de effectieve betaling van 2 kwartalen.

Het betreft een maandelijkse financiële uitkering van 1.747,15 euro (zelfstandigen met gezinslast) of 1.398,17 euro (zonder gezinslast). 

Zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro, alsook actieve gepensioneerde zelfstandigen, kunnen aanspraak maken op de helft van het toepasselijke bedrag van de financiële uitkering.

De nieuwe tijdelijke crisismaatregel geldt in de periode van 1 april 2022  tot en met 30 juni 2022 en wordt momenteel uitgewerkt in een wetgevend initiatief.  Voor meer informatie kan de zelfstandige terecht bij je sociaal-verzekeringsfonds.

Bron: Social Security Belgium

Overheidssteun voor ondernemingen

De Europese Commissie heeft op 23 maart 2022 aangekondigd dat de regels voor staatssteun aan bedrijven tijdelijk (tot 31 december 2022) worden versoepeld om de economie te steunen in verband met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dit betekent dat de EU-landen onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerde leningen en subsidies mogen verstrekken aan bedrijven die getroffen zijn door sancties en stijgende energieprijzen.  

Wij zullen informatie op onze website plaatsen zodra België verdere specifieke maatregelen neemt. 

Hoe kan ik mij voorbereiden?

 • Bepaal of de sector van jouw bedrijf (met inbegrip van die van jouw leveranciers, dienstverleners, enz.) rechtstreeks door het conflict wordt getroffen of aan specifieke sancties is onderworpen (invoer, producten die schaars zijn, enz.), zodat je zo snel mogelijk op de hoogte bent en kunt nagaan of het haalbaar is nieuwe markten, leveranciers, producten te vinden. 
 • Bepaal welke indirecte gevolgen voor jou van invloed zijn en wat geheel of gedeeltelijk zou kunnen worden gewijzigd om jouw onderneming te ontlasten (bijvoorbeeld stijging van de energieprijzen, vervoersproblemen, Russische klanten, betalingen met Rusland, stijging van de materiaalprijzen, enz.) 
 • Als je contracten met een Russische medecontractant hebt, kunnen de betalingsproblemen aanzienlijk zijn. Het is raadzaam een deskundige de clausules inzake overmacht te laten nakijken en de situatie te laten beoordelen. Onderhandel dan waar mogelijk opnieuw over jouw overeenkomsten (en neem een heronderhandelingsclausule op in jouw toekomstige overeenkomsten), zodat opnieuw over de voorwaarden van de overeenkomst kan worden onderhandeld in geval van onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst niet noodzakelijk onmogelijk maken, maar voor een van beide partijen duidelijk moeilijk of te bezwarend zijn. 

ENKELE NUTTIGE ANTWOORDEN

 • De crisis in Oekraïne doet heel wat juridische vragen rijzen bij Belgische ondernemingen zoals :
  • Moet ik mijn overeenkomst nog uitvoeren als ik geen grondstoffen meer heb
  • Kunnen de prijzen worden heronderhandeld?
  • Blijven de voorwaarden van een overheidsopdracht ongewijzigd?
  • Wat bij de internationale verkoop van goederen?
  • Geldt de oorlog in Oekraïne als een situatie van overmacht? 

In samenwerking met het advocatenkantoor Liedekerke heeft het VBO de belangrijkste vragen op een rijtje gezet en een antwoord geformuleerd. Aan de hand van deze vragen en antwoorden zullen de ondernemingen hun rechtspositie beter kunnen bepalen. De antwoorden vindt je hier in deze handige FAQ.

 • Bedrijven kunnen contact opnemen met hun Kamer van Koophandel om na te gaan of zij recht hebben op een certificaat van overmacht indien zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen wegens het conflict in Oekraïne.
   

 • Impact op de export

  • Credendo, het officiële Belgische agentschap voor exportkredieten, heeft de classificatie van het politieke risico op middellange en lange termijn voor Rusland en Wit-Rusland opgetrokken tot de hoogste categorie. Daarnaast heeft zij ook verklaard dat zij niet langer transacties naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne zal dekken. Voor meer informatie: https://credendo.com/nl/country-risk/russia.
    

  • Export- of importverboden/schorsingen : 
   • Opschorting van het verlenen van vergunningen voor de uitvoer van dual-use technologie naar Rusland (regionale concurrentie)

   • verbod op bepaalde hoogtechnologische sectoren (waaronder halfgeleiders, machines en vervoersuitrusting)

   • een verbod op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Rusland van specifieke goederen en technologieën in verband met olieraffinage, en beperkingen op de verlening van aanverwante diensten

   • Een verbod op de invoer van hout, cement, rubberproducten, zeevruchten en gedistilleerde dranken. Ook ontwijkingsmaatregelen voor de invoer van kaliumchloride uit Wit-Rusland worden gecounterd.

   • Een verbod op de invoer van steenkool uit Rusland, ter waarde van 4 miljard euro per jaar.

   • Zeer gerichte maatregelen om Russische bedrijven uit te sluiten van openbare aanbestedingen in Europa en ontzegging van financiële bijstand uit Europa.

   • De Europese Commissie heeft een FAQ opgezet over douanevraagstukken in verband met sancties tegen Rusland en Wit-Rusland.

Alle sancties zijn vermeld op de website van de Europese Commissie.

Informatie en steun voor Oekraïense vluchtelingen bij hun aankomst in Brussel

Update: 12 dec 2022

Aankomst, accommodatie en verblijf

Bij aankomst ontvangen Oekraïense onderdanen een verklaring van aankomst. Het federale niveau organiseert de eerste crisisopvang. 

De huisvesting op middellange termijn is gedelegeerd aan de gemeenten. Wanneer Oekraïense vluchtelingen als "tijdelijk ontheemden" zijn geregistreerd bij de Dienst Vreemdelingenzaken en verklaren dat zij huisvesting nodig hebben, zoekt FEDASIL naar huisvesting via een webplatform "Housing Tool", dat de plaatsen centraliseert die door het lokale niveau zijn meegedeeld. Dit instrument biedt accommodatie van zeer korte duur via particuliere initiatieven of gastgezinnen. De Oekraïense onderdanen worden dan uitgezonden naar de verschillende Brusselse gemeenten die onderdak te bieden hebben. 

Vervolgens moet het Brussels Gewest, binnen het kader van zijn bevoegdheden, een tijdelijke huisvestingsoplossing kunnen bieden aan ongeveer 20.000 Oekraïense vluchtelingen. Deze fase vindt plaats in samenwerking met de plaatselijke en federale autoriteiten. 

Toegang tot het werk

Na het verkrijgen van de tijdelijke beschermingsstatus in het registratiecentrum (Heizel), geeft de gemeente waar de persoon verblijft een verblijfsvergunning af (kaart A). 

Deze A-kaart geeft toegang tot bijstand van het OCMW van de gemeente, inschrijving voor de verplichte ziekteverzekering, en de mogelijkheid om te werken als werknemer of zelfstandige, om een beroepsopleiding te volgen, volwassenenonderwijs, enz.  

Deze status geldt momenteel voor één jaar, maar Europa kan deze tot maximaal drie jaar verlengen. 

De A-kaart geeft onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Dezelfde toegang tot de arbeidsmarkt wordt geboden aan bepaalde gezinsleden van de begunstigde van tijdelijke bescherming die zelf geen begunstigde van deze status zijn, maar wier verblijf verband houdt met dat van de betrokken begunstigde. 

OM EEN WERKNEMER TE WORDEN 

In tegenstelling tot andere niet-EU-onderdanen hebben Oekraïense onderdanen geen werkvergunning nodig. Hun werkgevers hoeven dus geen "gecombineerde vergunning" aan te vragen (van Brussel Economie en Werkgelegenheid voor Brussel). 

Oekraïners die al in België zijn voor seizoensarbeid, krijgen een verlenging van hun werkvergunning, zelfs na de drempel van 90 dagen. Zie de websites voor Brussel en Vlaanderen over dit onderwerp. 

Oekraïners die reeds vóór de tijdelijke beschermingsstatus toegang hadden tot werk, kunnen deze vergunningen blijven gebruiken.  

Belangrijkste plaatsen: 

Om je eigen activiteit op te starten

Als je een activiteit uitoefent die inkomsten genereert in België, dan moeten deze inkomsten bij de staat worden aangegeven. Er zijn verschillende manieren om een eigen activiteit op te starten, met verschillende statuten en dus ook verschillende formaliteiten.

STARTEN ALS ZELFSTANDIGE

Oekraïense onderdanen die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen, moeten geen beroepskaart meer aanvragen.

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Wallonië woont en zich als natuurlijke persoon vestigt, of wie een vennootschap opricht met maatschappelijke zetel in één van deze twee gewesten, moet aantonen dat hij of zij over ondernemersvaardigheden beschikt, namelijk basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsvaardigheden indien die van toepassing zijn. Praktische ervaring of een in Oekraïne behaald diploma kunnen worden gebruikt om dit aan te tonen, volgens dezelfde regels als voor alle niet-EU-onderdanen.

Neem contact op met een ondernemingsloket voordat je verdere stappen onderneemt, om na te gaan of je diploma's of ervaring in aanmerking worden genomen, en om te weten welke documenten je moet verstrekken.

Bepaalde diploma's worden automatisch aanvaard, deze zijn terug te vinden in de Diplodatabank. Er wordt enige soepelheid aan de dag gelegd indien bepaalde bewijsdocumenten niet kunnen worden verstrekt als gevolg van het huidige conflict. Een diploma dat verloren is gegaan kan bijvoorbeeld worden vervangen door een getuigschrift van de instantie die het heeft uitgereikt, enz.
Voor andere diploma's kan je een gelijkwaardigheidsattest aanvragen. Let op: deze aanvraag voor een gelijkwaardigheidsattest is niet gratis en kan zeer veel tijd in beslag nemen, waarbij het resultaat (vaak) negatief kan zijn.

Voor ervaring is een dubbel bewijs van praktijk vereist, bv. een uittreksel uit het handelsregister en een sociaal document waaruit blijkt dat men een zelfstandige activiteit uitoefent (gelijkwaardig document van een sociaal verzekeringsfonds). Voor toegang tot het bedrijfsbeheer moet je dus kunnen aantonen dat je in de afgelopen vijftien jaar minstens drie jaar ervaring als zelfstandige in hoofdberoep hebt opgedaan.

Als je niet over een erkend diploma beschikt of geen relevante praktijkervaring kunt aantonen, kun je een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Deze theoretische examens worden naar keuze in het Frans, Nederlands of Duits afgenomen. Er bestaan opleidingen om je op deze examens voor te bereiden.

Tot slot, wanneer het voor de ondernemer niet mogelijk is om de basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen, dan kan een van de volgende personen dit doen:

 • de echtgenoot of echtgenote
 • de wettelijk samenwonende partner
 • de partner met wie hij/zij sedert ten minste zes maanden samenwoont
 • een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (minimaal 4 uur/week)
 • een zelfstandige helper, een familielid in de eerste, tweede of derde graad van de ondernemer, die een verklaring van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen overlegt waaruit blijkt dat hij of zij een zelfstandige helper van de betrokken ondernemer is

EEN ZAAK STARTEN IN DE VORM VAN EEN VZW (VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK)

Wanneer de onderneming geen persoonlijke verrijking beoogt, maar als doel een belangeloos streven naar verbetering van de samenleving heeft, is het mogelijk de activiteit uit te oefenen in de vorm van een vzw. Er zijn veel vzw's in de sociale, culturele en vrijetijdssector, enz.

Er zijn minimaal twee personen nodig om een vzw op te richten. Deze twee personen komen tot overeenstemming over de statuten en deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is niet mogelijk om als bestuurder van een vzw een loon te trekken, maar dit is wel toegestaan voor zeer specifieke taken buiten het dagelijkse bestuur van de vereniging (bv. het geven van cursussen, het beheren van de kunstgalerij, enz.) Aangezien men in dit geval het zelfstandigenstatuut niet aanneemt, hoeft men niet over een beroepskaart te beschikken of toegang te hebben tot bedrijfsbeheer en het beroep.

EEN ACTIVITEIT UITOEFENEN VIA EEN GEDEELDE ONDERNEMING OF EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE

Een andere mogelijkheid is te werken via een onderneming die optreedt als tussenschakel tussen de projectdrager en zijn of haar klanten. De projectdrager wordt dan werknemer van deze tussenschakel die de inkomsten van zijn of haar klanten omzet in opeenvolgende contracten van bepaalde duur (CBD). Door dit systeem kunnen de valkuilen van de beroepskaart en toegang tot bedrijfsbeheer worden vermeden, en kan een activiteit dus veel sneller en gemakkelijker worden opgestart.

Sommige activiteiten, die ofwel "beschermd" zijn (zoals artsen, architecten, boekhouders, enz.) ofwel een verbintenis op lange termijn vereisen (zoals het tekenen van een commerciële huurovereenkomst), zijn niet mogelijk in een gedeelde onderneming. Er bestaan verschillende tussenschakels, waarbij Smart de breedste waaier aan activiteiten aanbiedt. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld www.tentoo.bewww.amplo.be, enz.

De activiteitencoöperatie stelt mensen in staat hun activiteit gedurende 18 maanden te testen met behoud van hun status als werkzoekende, en dus zonder dat zij een beroepskaart en toegang tot bedrijfsbeheer nodig hebben. Er wordt coaching aangeboden om een activiteit op te zetten. In Brussel wordt deze mogelijkheid geboden door JobYourself.

EEN ACTIVITEIT UITOEFENEN IN BELGIË VIA EEN BUITENLANDSE ONDERNEMING

1. DOOR EEN FILIAAL OP TE RICHTEN

Een filiaal is een vennootschap naar nationaal recht (een vennootschap die een rechtsvorm naar Belgisch recht aanneemt), die is opgericht door en onder zeggenschap staat van een of meer Belgische of buitenlandse vennootschappen. Het filiaal heeft eigen aandelen en een eigen raad van bestuur.

Het filiaal heeft een afzonderlijke juridische persoonlijkheid ten opzichte van de moederonderneming, in tegenstelling tot een bijhuis.

De beheerder moet over een beroepskaart beschikken (en toegang hebben tot bedrijfsbeheer als de maatschappelijke zetel in Brussel of Wallonië is gevestigd).

2. DOOR EEN BIJHUIS OP TE RICHTEN

Een bijhuis is een verlengstuk van een buitenlandse vennootschap in België. Het wordt opgericht wanneer deze laatste besluit om regelmatig op ons grondgebied handelingen te verrichten in het kader van haar commerciële activiteit.

Een bijhuis beschikt niet over een eigen juridische persoonlijkheid. Het heeft dus geen ander(e) aandelen, algemene vergadering, beheersorgaan, enz. dan die van de buitenlandse vennootschap waarvan zij deel uitmaakt. Een bijhuis heeft echter een afzonderlijke bestuur met een zekere autonomie.

Een wettelijke vertegenwoordiger van de buitenlandse onderneming moet als bestuurder worden aangesteld. In de akte van benoeming moet worden bepaald in hoeverre hij of zij bevoegd is om verbintenissen aan te gaan namens de buitenlandse vennootschap in het kader van de activiteiten van het bijhuis. Wanneer een bijhuis een overeenkomst sluit, is het in feite de moederonderneming die een verbintenis aangaat.

3. DOOR EEN VESTIGINGSEENHEID OP TE RICHTEN

Anders dan bij een bijhuis, is hier geen sprake van een afzonderlijk bestuur. In België heeft niemand de bevoegdheid om namens deze vennootschap verbintenissen aan te gaan: er is geen wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur blijft volledig in handen van de buitenlandse vennootschap.

Een vestigingseenheid wordt, zoals voor een Belgische vennootschap, gedefinieerd als een plaats van activiteit, die geografisch geïdentificeerd kan worden door een adres, waar ten minste één activiteit van de vennootschap wordt uitgeoefend of van waaruit deze wordt uitgeoefend (winkel, kantoor, magazijn).

De vennootschap moet dus aan dezelfde voorwaarden voldoen als alle Belgische ondernemingen op het gebied van registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemersvaardigheden en andere toelatingen.

4. DIENSTEN VERRICHTEN IN BELGIË (ZONDER ZICH ER TE VESTIGEN)

Als een buitenlandse vennootschap activiteiten uitoefent in België zonder zich er te vestigen (bv. consultancy-activiteiten), moet zij een vergunning aanvragen via een ondernemingsloket. Toegang tot bedrijfsbeheer (als het gekozen loket in Wallonië of Brussel ligt) en een beroepskaart zijn dus noodzakelijk.

WAT MET BELASTINGEN?

SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN

Een deel van je inkomsten wordt ingehouden om je sociale bescherming te waarborgen: ziektekostenverzekering, kinderbijslag, pensioen, enz.

 • Voor een loontrekkende bedragen de bijdragen over het algemeen meer dan 30% van zijn of haar loon, maar deze worden bij de bron ingehouden, en rechtstreeks door de werkgever aan de staat betaald.
 • Voor een zelfstandige bedragen de socialezekerheidsbijdragen 20,5% van zijn of haar inkomsten. In dat geval worden deze bijdragen niet aan de bron ingehouden, maar zal hij of zij ze zelf elk kwartaal moeten betalen. Let op: vooral in het eerste jaar van activiteit is er een minimumbedrag verschuldigd, zelfs als je geen klanten hebt!

DE PERSONENBELASTING

Ongeacht of je inkomsten genereert als zelfstandige (natuurlijke persoon of bestuurder van een onderneming) of als werknemer, deze worden belast via de personenbelasting (PB). Deze belasting werkt volgens schijven (de netto-inkomsten vóór belasting worden in aanmerking genomen. Voor een zelfstandige betekent dit dat de omzet in aanmerking wordt genomen minus de aftrekbare kosten).

Van € 9.270 tot € 13.870

25%

Van € 13.870 tot € 24.480

40%

Van € 24.480 tot € 42.370

45%

Vanaf € 42.370

50%

 

Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije som: dit is een basisbedrag waarop je geen belasting betaalt. Deze belastingvrije som bedraagt in 2022 € 9.270 (voor inkomsten in 2021). Deze som moet aangerekend worden op de eerste schijf en kan toenemen in functie van je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld als je kinderen ten laste hebt).

Voor dezelfde netto-inkomsten is de belasting dus hetzelfde voor een werknemer als voor een zelfstandige. Het grote verschil is dat, in het geval van de werknemer, deze som opnieuw aan de bron wordt ingehouden en rechtstreeks door de werkgever aan de Staat wordt betaald. Voor zelfstandigen komt het volledige loon op hun bankrekening terecht en moet het bedrag hiervan worden betaald.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Je vergoeding als bestuurder wordt dus belast via de personenbelasting. De rest van de inkomsten van de onderneming worden echter belast via de vennootschapsbelasting (Ven.B.).

MEER INFORMATIE

Verdere vragen of bijkomend advies over het zelfstandigenstatuut in Brussel? Neem contact op met 1819.

Een baan zoeken

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken hebben reeds besloten Oekraïense vluchtelingen een verblijfsrecht toe te kennen dat één jaar geldig is en tweemaal kan worden verlengd. Gedurende drie jaar zullen deze mensen, die hun door oorlog verscheurde land zijn ontvlucht, dus toegang krijgen tot de Belgische arbeidsmarkt.

Actiris is het Brussels Gewestelijk Arbeidsbureau. Als openbare dienst is het de belangrijkste speler en aanbieder van tewerkstellingsoplossingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Om in te spelen op de migratiestromen in Brussel heeft Actiris zijn diensten ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van dit nieuwe publiek. Sinds 2018 maakt Actiris gebruik van sociale tolken om werkzoekenden te helpen die noch Frans, noch Nederlands spreken.

Brochures en video's met uitleg over de te nemen stappen bij het zoeken naar een baan zijn beschikbaar in 22 talen. Momenteel wordt een 23e versie in het Oekraïens gemaakt om de registratie bij Actiris soepeler en gemakkelijker te laten verlopen. Er zal ook een welkomst- en informatiebrochure in het Oekraïens worden opgesteld en verspreid onder de Brusselse gemeenten. Het is de bedoeling Oekraïense vluchtelingen uit te nodigen om deel te nemen aan informatiesessies over de door Actiris aangeboden diensten om de overgang naar de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te organiseren. 

Actiris heeft ook samenwerkingsovereenkomsten met toonaangevende actoren op het gebied van de ondersteuning en integratie van nieuwkomers: 

Actiris-medewerkers zijn ook opgeleid om dit publiek zo goed mogelijk te helpen. De Actiris-teams staan dan ook klaar om vluchtelingen uit Oekraïne die op zoek zijn naar een baan te ondersteunen. 

VOOR MEER INFORMATIE

De "Missions Locales" en de "Werkwinkels" bieden hulp op de arbeidsmarkt aan mensen die dat nodig hebben. 

Begeleiding om zelfstandige te worden in Brussel

a) Er zijn verschillende structuren die kandidaat-ondernemers gratis ondersteunen bij het opzetten van hun ondernemingsproject:

b) Voor wie die een vzw wenst op te richten, kunnen de volgende structuren nuttig zijn: 

c) Tot slot hebben een aantal organisaties onthaal-, ondersteunings- en mentorprogramma's voor nieuwkomers opgezet. 

 • De vzw VIA, onthaalbureau voor nieuwkomers (BAPA) heeft twee vestigingen (Schaarbeek en Molenbeek) en biedt verschillende soorten ondersteuning aan, zoals individuele begeleiding, sociale en beroepsoriëntatie, burgerschapsvorming en cursussen Frans voor nieuwkomers. Zij heeft ook het ondersteuningsprogramma PEPA opgezet, dat tot doel heeft het proces inzake eigen tewerkstelling voor nieuwkomers te vergemakkelijken door collectieve informatiesessies en individuele begeleiding aan te bieden. 

 • De vzw CONVIVIAL beoogt de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in België te bevorderen via een dynamiek van luisteren en wederzijds engagement.  

 • Duo for a job is een vzw die jonge werkzoekenden met een migratieachtergrond in contact brengt met ervaren vrijwilligers ouder dan 50 jaar uit dezelfde beroepssector, zodat zij hen kunnen begeleiden bij hun zoektocht naar een baan of hun ondernemersproject. 

 • Team4job biedt een mentorprogramma van zes maanden aan dat een werkzoekende (mentee) in contact brengt met iemand die professioneel actief is (mentor) om zijn of haar zoektocht naar een baan of de ontwikkeling van een project te stimuleren. Zij vormen samen een tandem en ontmoeten elkaar ten minste tweemaal per maand op de werkplek van de mentor. 

 • De algemene onthaaldienst van Ciré is een gratis dienst die mensen informeert over en hen de weg wijst naar de diensten en acties van Ciré, alsook over de verblijfs- en asielprocedures en de rechten van buitenlandse personen, en over passende sociale en juridische ondersteuning. Het doel van de dienst is ook bij te dragen aan de integratie van buitenlanders op de Belgische arbeidsmarkt, met eerbiediging van hun rechten en hun sociaal-professioneel project. Daartoe informeert en begeleidt de dienst mensen bij hun inspanningen voor gelijkstelling van diploma's en bij de valorisatie van meer informeel leren. 

 • BON (Inburgering Brussel) organiseert inburgeringscursussen in 20 verschillende talen, en biedt daarnaast advies, begeleiding en een reeks activiteiten aan. 

Nuttige telefoonnummers en informatiesites

Update: 31 maart 2022

De federale algemene informatiesite

Het bevat praktische informatie voor:

 • Belgen in Oekraïne of Rusland 
 • Oekraïners in België 
 • gemeenten en steden in België
 • individuen die willen helpen 

Talen : FR, NL, EN, UK, RU

Naar de website

 

De federale site voor maatschappelijke integratie

Naar de website

Talen : FR, NL, EN, DE 

Het platform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze site beoogt de beschikbare en relevante informatie op alle gebieden van regionale bevoegdheid samen te brengen

Naar de website

Talen : FR, NL, EN, UK, RU. 

De Vlaamse regionale site over de rechten van Oekraïense onderdanen in België

Naar de website

Taal: NL

De Waalse gewestelijke site voor toegang tot huisvesting

Naar de website

Taal: FR 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.