Tools

Investeringsaftrek

Laatst gewijzigd:

1 november 2019

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Waarover gaat het?

Door de investeringsaftrek kunnen sommige belastingplichtigen hun belastbare winst verminderen met een bepaald percentage van het bedrag dat door deze belastingplichtigen aan een nieuwe investering werd besteed.

In principe is de investeringsaftrek (gewone aftrek) in één keer aftrekbaar (namelijk wanneer deze van toepassing is op de belastbare periode waarin de investering heeft plaatsgevonden). Sommige belastingplichtigen kunnen evenwel kiezen voor een gespreide aftrek over de duur van de afschrijvingsperiode van het verworven goed. Tot slot kunnen sommige investeringen eveneens recht geven op een verhoogde aftrek die in één keer aftrekbaar is.

Wie komt in aanmerking?

De industriële, commerciële of landbouwbedrijven (uitgebaat door een natuurlijke persoon of door een vennootschap) en de beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking voor  deze fiscale stimulans.

In principe kunnen enkel natuurlijke personen die winsten aangeven (industriële, commerciële of landbouwbedrijven of beoefenaars van vrije beroepen)  een eenmalige (gewone) investeringsaftrek genieten.

De investeringsaftrek voor investeringen ter bevordering van het hergebruik van verpakking van dranken en andere nijverheidsproducten is ten aanzien van alle vennootschappen van toepassing (en dus niet enkel ten aanzien van kmo's).

Natuurlijke personen die winsten genereren, kunnen kiezen voor de gespreide investeringsaftrek. Voorwaarde is dat de onderneming op de eerste dag van de belastbare periode waarin de vaste activa werden verworven of tot stand gebracht, minder dan 20 werknemers tewerkstelt.

Voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling kunnen zowel vennootschappen als natuurlijke personen die winsten aangeven, eveneens kiezen voor de gespreide aftrek, en dit ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers.

Alle vennootschappen en natuurlijke personen die winsten genereren, kunnen voor bepaalde types van investeringen (zie onderstaande tabel) eveneens  een verhoogde investeringsaftrek genieten.

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting niet-ingezetenen/vennootschappen, kunnen kiezen voor de belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een investeringsaftrek, moeten de investeringen met name vaste activa zijn die kunnen worden afgeschreven:

1. de investeringen moeten materiële of immateriële vaste activa zijn.

2. de investeringen moeten in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht zijn,

3. de activa moeten tijdens het jaar of het boekjaar verkregen zijn,

4. de activa mogen uitsluitend in België gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit.

De volgende activa zijn met name uitgesloten van de investeringsaftrek:

1. de personenwagens of auto's voor dubbel gebruik, behoudens:
- voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder;
- voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust;

2. vaste activa die niet uitsluitend gebruikt worden voor het uitoefenen van de desbetreffende beroepsactiviteit, d.w.z. activa die, ongeacht de verhouding, zowel voor beroeps- als privédoeleinden worden gebruikt;

3. goederen verkregen met het oog op wederverkoop en die geen vaste activa zijn, maar wel degelijk voorraden (bijv. vaste activa die verworven worden door handelaars in goederen met het oog op de wederverkoop ervan)

4. vaste activa die niet afschrijfbaar zijn (bijv. terreinen, financiële vaste activa, ...);

5. vaste activa waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare periodes moet worden afgeschreven;

6. vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met als doel de rechten ervan aan een derde over te dragen in het kader van een leasingovereenkomst of van een overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig recht op vaste activa, in geval die vaste activa afschrijfbaar zijn door de onderneming die de rechten heeft verkregen;

7. de aanhorige kosten op de aankoopprijs en de indirecte productiekosten, wanneer deze kosten niet op hetzelfde ogenblik worden afgeschreven als de vaste activa waarop ze betrekking hebben.

8. de investeringen gerealiseerd door belastingplichtigen die belast worden volgens forfaitaire bases, voor het bepalen waarvan forfaitaire afschrijvingen worden weerhouden

Belastingplichtigen die de eenmalige investeringsaftrek hebben toegepast, moeten die aftrek niet herzien bij overdracht of buitengebruikstelling van de investeringen waarop de aftrek betrekking had.

Bij overdracht of buitengebruikstelling van een investering waarvoor de gespreide aftrek werd toegepast, heeft de belastingplichtige recht op een aanvullende aftrek. Deze aanvullende aftrek is gelijk aan het verschil tussen:

  • het bedrag van de eenmalige aftrek die had kunnen worden toegepast in de belastbare periode van de investering;
  • en de som van de reeds verkregen gespreide aftrekken.
Welk bedrag wordt toegekend?

In principe wordt de investeringsaftrek in één keer toegepast (met andere woorden, ze wordt toegepast voor de belastbare periode van de investering). Sommige belastingplichtigen kunnen evenwel kiezen voor een aftrek die gespreid wordt over de duur van de afschrijvingsperiode. Bepaalde investeringen geven recht op een (eenmalige) verhoogde investeringsaftrek.

Het bedrag van de eenmalige investeringsaftrek komt overeen met een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de activa die zijn verworven in de loop van het boekjaar waarin de aftrek wordt verrekend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de belastbare winst. Deze aftrek wordt in één keer toegepast, namelijk in het boekjaar waarin de investering werd toegestaan.

De gespreide investeringsaftrek wordt gekenmerkt door de aftrek die wordt gespreid over de volledige duur van de afschrijvingsperiode van de investering. Deze aftrek is gebaseerd op de toegelaten jaarlijkse afschrijving.

De verhoogde investeringsaftrek wordt met name toegekend voor octrooien, investeringen voor milieuvriendelijk onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en investeringen in veiligheid (beveiliging van professionele lokalen en sommige bedrijfsvoertuigen).

In onderstaande tabel worden de verschillende investeringsaftrekpercentages vermeld voor het aanslagjaar 2019 (eenmalige en gespreide aftrek) volgens het type investering:

Type investering

Percentage van de investeringsaftrek

 

Natuurlijke personen

Vennootschappen

Eenmalige aftrek

 

 

Basistarief - gewone investeringen

8%

8% (4)

"Verhoogde" tarieven

 

 

* Investeringen ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten

zonder voorwerp (3)

3%

* Octrooien (1)

13,5%

13,5%

* Energiebesparende investeringen

13,5%

13,5%

* Investeringen voor milieuvriendelijk onderzoek en ontwikkeling (1)

13,5%

13,5%

* Investeringen in beveiliging

20,5%

20,5% of 0% (2)

* Horeca (afzuigsysteem, luchtzuivering)

13,5%

13,5%

* Investeringen in zeeschepen (enkel voor binnenlandse vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen)

zonder voorwerp

30%

* Digitale investeringen

13,5% (5)

13,5% (5)

Gespreide aftrek

 

 

* Investeringen voor milieuvriendelijk onderzoek en ontwikkeling (1)

20,5%

20,5%

* Andere investeringen gerealiseerd door belastingplichtigen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen

10,5%

0%

 

Kleine vennootschappen kunnen genieten van de tijdelijke verhoogde investeringsaftrek van 20% voor de investeringen gedaan tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.

(1) Behalve wanneer de vennootschap heeft gekozen voor het "belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling"
(2) Het tarief van 20,5% wordt enkel toegekend aan 'kmo's die zijn gedefinieerd ofwel als vennootschappen waarvan de meerderheid van de stemrechten in het bezit is van natuurlijke personen, ofwel als "kleine ondernemingen", zoals bedoeld door artikel 15, §1 tot 6 van het Vennootschapswetboek.
(3) Zonder voorwerp aangezien deze aftrek lager ligt dan de gewone investeringsaftrek waarop natuurlijke personen recht hebben.
(4) Voor investeringen gerealiseerd vanaf 2016 door kleine vennootschappen zoals bedoeld door artikel 15, §1 tot 6 van het Vennootschapswetboek.
(5) Voor investeringen gerealiseerd door KMO zoals bedoeld door artikel 15, §1 tot 6 van het Venootschapswetboek.

Hoe een aanvraag indienen?

Om de investeringsaftrek te kunnen genieten, moet de belastingplichtige de volgende documenten voegen bij zijn fiscale aangifte, waarin de aftrek is vermeld:

1. een naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier nr. 276U wanneer de belastingplichtige een natuurlijke persoon is of een naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier nr. 275U wanneer de belastingplichtige een vennootschap is. Het formulier 275U wordt samen met het aangifteformulier naar vennootschappen gestuurd. Particulieren kunnen het formulier 276U aanvragen bij de lokale controle waar de aangifte moet worden ingediend;

2. per categorie van vaste activa, een aangifte waarin de volgende gegevens vermeld moeten staan voor elk desbetreffend actief:

  • de datum van de aanschaffing of de totstandkoming
  • de juiste benaming
  • de aanschaffings- of beleggingswaarde
  • de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur

3. in voorkomend geval moeten de volgende documenten eveneens ter beschikking  worden gesteld:

  • de kopieën en bewijzen die vereist zijn op het vlak van octrooien
  • de verschillende verplichte documenten (attest van de bevoegde regionale overheid, erkenningsaanvraag, enz.) inzake energiebesparende investeringen, investeringen voor milieuvriendelijk onderzoek en ontwikkeling.

De noodzakelijke documenten met betrekking tot energiebesparende investeringen of investeringen voor milieuvriendelijk onderzoek en ontwikkeling, moeten worden aangevraagd bij de volgende instantie:

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis, Havenlaan 86c/3000
1000 Brussel
Tel. 02 775 76 24

De investeringsaftrek gebeurt:

  • vóór verrekening van de verliezen uit andere beroepsactiviteiten in de personenbelasting;
  • na aftrek van de vorige verliezen.

Bij afwezigheid of onvoldoende winsten, wordt de aftrek overgedragen naar de volgende belastbare periodes.

De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst of baten van elk van de volgende belastbare tijdperken wordt beperkt tot 991.570 euro (aanslagjaar 2019) per belastbaar tijdperk of, wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorige belastbare tijdperk 3.966.260 euro (aanslagjaar 2019) overtreft, tot 25% van dat totale bedrag.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.