Tools

Premie voor de eerste vestiging in de gemeente Sint-Agatha-Berchem

Laatst gewijzigd:

18 juli 2018

Doel:

Vestiging

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gemeentelijk
Samengevat

Wie zich voor de eerste keer als zelfstandige of in de vorm van een ebvba vestigt in de gemeente Sint-Agatha-Berchem, kan een ‘premie voor eerste vestiging’ verkrijgen van het gemeentebestuur.

Waarover gaat het?

Wie zich voor de eerste keer als zelfstandige of in de vorm van een ebvba vestigt in de gemeente Sint-Agatha-Berchem, kan een ‘premie voor eerste vestiging’ verkrijgen van het gemeentebestuur.

Wie komt in aanmerking?

Het college van burgemeester en schepenen kan een premie voor eerste vestiging toekennen:

  • aan natuurlijke personen die zich op het grondgebied van de gemeente vestigen als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige bedrijfsleider;
  • aan bvba’s naar Belgisch recht, opgericht door één enkele natuurlijke persoon, die dezelfde doeleinden nastreven en hun hoofdzetel op het grondgebied van de gemeente vestigen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De begunstigde moet de volgende verbintenissen aangaan:

  • in Sint-Agatha-Berchem gedomicilieerd zijn of zich er met zijn/haar huishouden domiciliëren in de loop van de twaalf maanden die volgen op de vestiging, en er de vijf daaropvolgende jaren gedomicilieerd blijven. De aanvrager moet de datum van inschrijving in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Agatha-Berchem aangeven/meedelen;
  • minstens vijf jaar na toekenning van de premie de beoogde beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefenen in Sint-Agatha-Berchem;
  • het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk op de hoogte stellen van het stopzetten van de zelfstandige beroepsactiviteit of van de overplaatsing van de vestiging en/of het domicilie;
  • de premie terugbetalen ingeval hetzij de opgelegde voorwaarden niet meer worden gerespecteerd, hetzij de verklaring van de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie bevat. De premie zal op de volgende wijze worden teruggevorderd: als de voorwaarden niet meer worden vervuld in de loop van het eerste jaar, wordt 100% van de premie teruggevorderd; 80% in het tweede jaar, 60% in het derde jaar, 40% in het vierde jaar en 20% in het vijfde jaar.
Welk bedrag wordt toegekend?

De premie bedraagt  750 € voor beroepsinvesteringen met een minimale waarde van  3.000,00 .

Voor beroepsinvesteringen die meer bedroegen dan  3.000,00 , kan een bijkomend bedrag worden toegekend ter waarde van 1% van deze investeringen. Daarbij kan het maximale premiebedrag van 1000  niet worden overschreden.

Zijn er onverenigbaarheden?

Komen niet in aanmerking voor de premie: personen die voorafgaand aan de vestiging waarvoor de aanvraag werd ingediend reeds een beroepsactiviteit als zelfstandige in hoofdberoep hebben uitgevoerd.

De zelfstandigen moeten hun activiteit op het grondgebied van de gemeente uitoefenen en mag het  niet  gaan  om  een  bank  of  enige  andere  financiële  instelling,  noch om een  nachtwinkel, telefoonwinkel of discountwinkel en moet aan alle administratieve formaliteiten zijn voldaan.

Hoe een aanvraag indienen?

Vul het aanvraagformulier van de gemeente in.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.