De Proxi-lening ter ondersteuning van je zaak

De Proxi-lening ter ondersteuning van je zaak

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft recent, op voorstel van de staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, Barbara Trachte, en in nauwe samenwerking met de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan het uitvoeringsbesluit betreffende de Proxi-lening. Deze lening is bedoeld om privéspaargeld te mobiliseren ten behoeve van de financiering van Brusselse kmo's om op korte termijn hun eigen vermogen te versterken. Concreet biedt de Proxi-lening aan particulieren de mogelijkheid geld te lenen aan Brusselse ondernemers terwijl ze tegelijkertijd van de fiscale voordelen via een belastingkrediet, gekoppeld aan een waarborg, genieten.

Lenen van familie of vrienden om een eigen zaak op te richten of uit te bouwen? Dat kan gemakkelijk met de proxi-lening! De proxi-lening mobiliseert het spaargeld van particulieren, vaak 'Family, Friends and Fools' genoemd, om een Brusselse activiteit als zelfstandige of kmo te financieren.
Door deze lening toe te kennen, kan de particuliere kredietgever een belastingvoordeel genieten in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet. Hij kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een eenmalig belastingkrediet genieten als de onderneming bijvoorbeeld failliet gaat.

In het kader van de gezondheidscrisis heeft het Brussels Gewest bovendien specifieke incentives voor deze lening ingevoerd om de steun aan de Brusselse ondernemingen in 2020 en 2021 nog te versterken. De registratie van de proxi-leningen en het bijhouden van dit register werd toevertrouwd aan het Brussels Waarborgfonds, waarvan finance&invest.brussels het operationele beheer verzorgt.

Kenmerken van de lening

Looptijd

5 of 8 jaar

Rentevoet

Minimaal 0,875% en maximaal 1,75% (wettelijke rentevoet van toepassing voor het belastingjaar 2020).

Terugbetaling

De lening kan in één keer worden terugbetaald na deze 5 jaar of 8 jaar of volgens een maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingstabel. Mogelijke optie: vervroegde terugbetaling door een eenmalige betaling van het openstaande saldo in hoofdsom en in interest.

Achtergesteld karakter

De lening is achtergesteld, zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de onderneming.

Doel

De middelen mogen uitsluitend worden aangewend voor de verwezenlijking van de activiteit van de onderneming.

Toekenningsvoorwaarden

a) Kredietnemer

Wie?

De kredietnemer moet:

 • Een kmo zijn die de vorm aanneemt van een rechtspersoon, een zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) of een vzw met een economische activiteit (zie de definitie van kmo in de wetteksten).
 • Ingeschreven zijn als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Minstens één vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten).
 • De roerende voorheffing op de verschuldigde interesten van de proxi-lening inhouden (zie FAQ).

Bedrag?

 • De kredietnemer kan tot 31 december 2021 tot 300.000 euro lenen (alle proxi-leningen samen). Na deze datum is het bedrag maximaal 250.000 euro.

b) Kredietgever

Wie?

De kredietgever :

 • Moet een natuurlijke persoon zijn met verblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) of daar gevestigd zijn voor de personenbelasting.
 • Moet de lening toekennen buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten.
 • Mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn, noch een gelijkaardig mandaat uitoefenen binnen de kmo (rechtspersoon) die kredietnemer is.
 • De echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever mag ook niet aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of houder van een gelijkaardig mandaat binnen de kmo (rechtspersoon) die kredietnemer is.
 • Mag niet de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer (natuurlijke persoon) zijn.
 • Mag niet tewerkgesteld zijn binnen de kmo.
 • Mag geen kredietnemer zijn van een andere proxi-lening.

Bedrag?

 • De kredietgever kan tot 75.000 euro/jaar toekennen, alle lopende proxi-leningen samen. Vanaf 1 januari 2022 is dat bedrag beperkt tot 50.000 euro/jaar.
 • Hij kan een bedrag van maximaal 200.000 euro toekennen, alle lopende proxi-leningen samen.

Voordelen?

 • De kredietgever kan de eerste drie jaar een jaarlijks belastingvoordeel van 4% genieten en daarna van 2,5% voor de resterende jaren (zie voorbeeld van berekening van het belastingvoordeel in de FAQ).
 • Onder bepaalde voorwaarden (zie FAQ) kan hij een eenmalig belastingkrediet van 30% genieten op de definitief verloren hoofdsom, bijvoorbeeld in geval van een faillissement.

Te volgen procedure

 1. Afsluiting van de proxi-lening via het onlineformulier op de site van finance&invest.brussels.
 2. Verzending van de proxi-leningovereenkomst en de aflossingstabel naar het Brussels Waarborgfonds
 3. Registratie van de proxi-lening
 4. De kredietgever vult zijn belastingaangifte (PB) in om het jaarlijkse belastingkrediet te genieten

Het formulier en alle nuttige info bevindt zich op: https://www.finance.brussels/nl/proxilening/

Uitvoeringsbesluit

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.