boost together

Laten we samen de Brusselse economie terug op het goede spoor brengen

De overheid wil de Brusselse economie ondersteunen met een aantal bijzondere maatregelen. Een stand van zaken...

De terrasjes in Brussel lopen niet zo snel vol als we zouden hopen ... Hoewel deze sombere vaststelling misschien geen onmiddellijke gevolgen voor u heeft, weet u ongetwijfeld dat sommige Brusselse bedrijven het momenteel erg moeilijk hebben.

De gecombineerde gevolgen van de lockdown van november en de aanslagen van 22 maart, maar ook de sluiting van de tunnels en de invoer van de voetgangerszone in het centrum van de stad, treffen iedereen maar bepaalde sectoren in het bijzonder.  Onder andere de detailhandel, de horeca en de toeristische sector vangen de eerste klappen op. Zij zien hun omzet gevaarlijk snel kelderen.

De bedoeling van dit artikel is niet om het debat hierover te heropenen maar wel de vinger te leggen op het feit dat de economische bedrijvigheid effectief verslapt, alsook de aandacht trekken op enkele maatregelen die genomen werden of binnenkort zullen worden om onze mooie hoofdstad weer in de verf te zetten.  Want, op Brussels erewoord: wij laten het hoofd niet hangen!

Absolute prioriteit: Brussel weer aantrekkelijk maken

Extra financiële steunmaatregelen zijn natuurlijk altijd welkom (meer hierover verder in dit artikel) maar nu dienen we eerst het vertrouwen van de toeristen en klanten terug te herstellen

Daarom heeft de Brusselse regering besloten een grootse reclamecampagne voor Brussel op poten te zetten, zowel in België als in het buitenland, en een promotieplan uit te werken waarmee ze het verblijf- en dagtoerisme in Brussel nieuw leven wil inblazen. Dat doet ze in samenwerking met gespecialiseerde sites zoals Trip Advisor, The Lonely Planet en de Trottergids.  Er wordt zelfs overwogen om toeristen gratis gebruik te laten maken van het openbaar vervoer.

In dezelfde geest startte het Brussels agentschap voor de handel – Atrium – de campagne make.brussels op, dat de Brusselaars uitnodigt om creatieve projecten in te dienen die een vernieuwende dynamiek tot stand moeten brengen in 10 belangrijke handelswijken binnen de vijfhoek. Gezien de actuele situatie, werd het initiële budget voor dit project substantieel verhoogd.

Dat klinkt allemaal goed, maar ... wat doen we in afwachting tot de zaken weer beter gaan?

Ministers kunnen geen klanten voor u uit hun hoed toveren. Wel kunnen ze de nodige maatregelen treffen die u helpen stand te houden tot uw klanten weer terugkomen.  Hoe?  Laten we realistisch blijven: het gewest gaat het verlies in omzet dat u ervaart niet kunnen compenseren.  Wat de overheid wel kan doen, is voorkomen dat uw verliezen nog groter worden en u het leven wat makkelijker maken...

Op lokaal vlak stemde de regering in om de hotelsector tijdelijk vrij te stellen van  de “city tax” of de belasting op terrassen te verlagen (wordt gecompenseerd op de gewestbegroting).

Op federaal vlak zal een reeks maatregelen, waarvan sommige nog definitief moeten geregeld worden, toelaten om de betaling van verscheidene lasten uit te stellen (sociale bijdragen van zelfstandigen, btw, RSZ, bedrijfsvoorheffing) of zal u makkelijker beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid (op grond van economische oorzaken of overmacht).

We willen hier niet meteen in de details treden maar onthoud alvast dat de RSVZ de Brusselse handelaars en horeca-uitbaters toelaat om de betaling van hun socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee trimesters van 2016 één jaar uit te stellen zonder achterstalligheidstoeslag of rente. De getroffen zelfstandigen zullen ook de mogelijkheid krijgen om een vermindering of zelfs een vrijstelling van hun sociale bijdragen te bekomen.

De RSZ van haar kant zal afbetalingsplannen op 18 maanden aanvaarden met totale of gedeeltelijke kwijtschelding van toeslagen of achterstalligheidsrente.

Tot slot, ontplooit de FOD Financiën een gelijkaardig initiatief voor wat de inning van de BTW en de bedrijfsvoorheffing betreft: ook zij zal gespreide betaling aanvaarden zonder dat dit de gebruikelijke sancties met zich meebrengt.

Het Brusselse Gewest spitst zich op zijn beurt toe op maatregelen zoals begeleiding en financiering…

  • Informeren en begeleiden als absolute prioriteit

Brussel geeft in eerste instantie voorrang aan extra begeleiding van de getroffen bedrijven en zal voorafgaand een gerichte communicatiecampagne op touw zetten via de dienst 1819, het oproepnummer voor Brusselse ondernemers. Het team van 1819 zal - getrouw zijn opdracht – vanaf vandaag elke ondernemer kunnen informeren over de reeks maatregelen waarop hij/zij kan beroep doen en hen doorverwijzen naar de aangewezen gesprekspartner.

Nadien volgt logischerwijze de begeleiding van de ondernemingen in moeilijkheden. Daartoe werd een specieke begeleidingscel opgericht. Concreet zal die begeleiding bestaan uit een individuele diagnose van de moeilijkheden en hulp bij het uitwerken van een herstelplan en de samenstelling van een financieringsdossier. Nadat de nodige kredieten zijn bekomen zal tot slot ook begeleiding verleend worden tijdens de herstelfase.

Deze begeleidingscel zal bestaan uit adviseurs van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm), impulse.brussels en Atrium en zal vervolledigd worden door een pool van multidisciplinaire deskundigen (boekhouders, juristen, financierders, marketeers,…) die ter beschikking kunnen gesteld worden aan de ondernemers in functie van hun behoeften.

 

  • Eens het herstelplan en de (her)financieringsbehoefte werd vastgelegd, moet er nog “enkel” de financiering gevonden worden

Gezien de banken noch de neiging, noch belang erbij hebben om veel risico te nemen met het geld dat we hen toevertrouwen, heeft het Gewest besloten extra middelen te geven aan finance.brussels dat aangepaste investeringskredieten zal voorstellen aan ZKO’s (max. 20.000€, rentevoet van 2%) en KMO’s (max. 250.000€, rentevoet van 4%). In beide gevallen zal een aflossingsvrije periode voor de terugbetaling van kapitaal toegekend worden tot eind 2016 en wordt de hele operatie tot slot gewaarborgd door het Brusselse Waarborgfonds.

Ditzelfde Waarborgfonds kan bovendien kaskedieten toekennen aan ondernemers door middel van een tijdelijke regeling waarbij het specifieke waarborgen verleent aan bedrijven in de getroffen sectoren en gebieden.

Dat brengt ons uiteindelijk terug naar de bankssector met wie momenteel discussies aan de gang zijn. Doel? Een betere samenwerking en kader opzetten tussen de openbare en semi-openbare instanties enerzijds en de banken anderzijds om zo’n 120 miljoen Euro aan publieke middelen te pompen in de Brusselse economie en zo een hefboomeffect te creëeren.

Snel reageren is crisissituaties is goed maar een structurele oplossing uitwerken is nog beter.

Een overlegplatform wordt opgezet om een structurele dialoog tot stand te brengen tussen de economische en sociale gesprekspartners. Dit platform zal met name de getroffen sectoren monitoren, alsook de genomen maatregelen. In verlenging hiervan, zal tevens een ‘task force” opgezet worden tussen het COm en de beroepsorganisaties van de meest getroffen sectoren dat de belangrijkste knelpunten moet oplijsten, alsook tijdelijke en structurele oplossingen moet identificeren en uitwerken om de Brusselse economie in het algemeen en de handel en horeca in het bijzonder moet aanzwengelen en opnieuw aantrekkelijk maken.

Als conclusie (tijdelijk dan wel te verstaan…)

Toen wij dit artikel schreven, waren bepaalde van deze maatregelen reeds operationeel, andere moeten nog worden beslist of uitgewerkt.  Wij volgen dit alles natuurlijk op de voet en hebben ondertussen voor u een “roadbook" opgesteld dat regelmatig zal worden bijgewerkt zodat u op elk moment de stand van zaken kan opmaken over de maatregelen die genomen werden, en u kan besluiten welke daarvan belang hebben voor u.

Ook kan u gebruik maken van een interactieve applicatie die u snel dezelfde informatie geeft in functie van uw profiel.

Het spreekt overigens voor zich dat de adviseurs van 1819 reeds nu voor u klaarstaan en over alle informatie beschikken om u uitleg te geven over de diverse crisismaatregelen. Aarzel dus zeker niet om te bellen naar het nummer 1819 !!

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.