subsidies

De innovatiepremie

Laatst gewijzigd:

26 oktober 2021

Doel:

Welzijn op het werk
Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat
 • Voor wie : bedrijven en werknemers van het bedrijf
 • Voor wat : aanbrengen van innovatief idee uitgevoerd in het bedrijf
 • Hoeveel :  Deze premie is 100 % netto (vrijgesteld van elke sociale bijdrage)
Waarover gaat het?

De premie, toegekend en betaald door een werkgever, heeft tot doel creatieve werknemers te belonen voor het aanbrengen van een nieuw idee uitgevoerd binnen de onderneming.

Wie komt in aanmerking?

Elke onderneming, die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, kan een eenmalige innovatiepremie toekennen.

Elke werknemer, die aangeworven is via eender welke arbeidsovereenkomst met een bovenvermelde onderneming, kan van een innovatiepremie genieten (onbepaalde duur, bepaalde duur, specifiek werk, werkstudent, enz.).

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden :

 • De premie vervangt het loon niet. Ze wordt enkel toegekend aan de werknemers die aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst.
 • Het bedrag per werknemer overschrijdt zijn maandelijkse brutobezoldiging niet. Het totale bedrag van de uitbetaalde premies is niet groter dan 1 % van de loonmassa van de onderneming.
 • Ze wordt toegekend aan maximaal 10 werknemers per innovatieproject.
 • De premie is van toepassing op maximum 10 % van de werknemers. In bedrijven die minder dan 30 personen tewerkstellen, mogen maximum 3 personen beloond worden.

De notie van innovatie in deze context:

De innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen:

 • techniek;
 • economie;
 • productiviteit;
 • leefmilieu;
 • organisatie;
 • welzijn op het werk, enz.

De innovatie is zowel van toepassing op:

 • producten;
 • diensten;
 • fabricatieprocessen;
 • andere werkprocessen;
 • werkomgeving.

De innovatie:

 • is radicaal of stapsgewijs (met andere woorden, het kan gaan om een volledig nieuw concept of een verbetering van een bestaand concept).
 • wordt door één of meerdere werknemer(s) van de onderneming uitgewerkt en voorgesteld, en niet door een derde partij.
 • wordt binnen de onderneming uitgevoerd of is op weg om verwezenlijkt te worden, zodat ze op termijn een meerwaarde voor de normale activiteiten van de onderneming kan betekenen.
Welk bedrag wordt toegekend?

De onderneming betaalt geen sociale bijdrage op deze premie. De werknemer betaalt geen sociale bijdrage en wordt op deze premie niet belast. Deze premie is dus 100 % netto.

Hoe een aanvraag indienen?

De procedure bestaat uit drie fasen:

1. Interne transparantie
Op de eerste plaats, informeert de werkgever zijn werknemers over de criteria en de interne toekenningprocedure(s) van een eenmalige innovatiepremie. Daarna, telkens dat een innovatieproject beloond wordt, licht hij het geheel van de werknemers van de onderneming in dat een premie voor dit project toegekend wordt.

2. Mededeling aan de FOD Economie

De werkgever deelt de inlichtingen over de innovatie aan de FOD Economie mee met een gestandaardiseerd formulier (PDF, 1.17 MB). De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag voor innovatieve aspecten. Hij vraagt eventueel bijkomende inlichtingen. Doorgaans deelt hij zijn beoordeling binnen de 10 werkdagen mee.

De limietdatum voor het indienen van aanvragen met betrekking tot innovatiepremies voor het werkingsjaar 2020 is verstreken. Als de verlenging voor de periode 2021-2022 nog niet van kracht is kunnen aanvragen voor het werkingsjaar 2021 al ingediend worden. Ondertussen zal de FOD Economie ze echter nog niet kunnen valideren.

3. Mededeling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
De werkgever deelt, op eigen initiatief, de bedragen en namen van de begunstigen van deze premie aan de RSZ mee in de maand die volgt op de toekenning ervan.

Deze medeling gebeurt per electronische post op het adres innovatiepremies@rsz.fgov.be.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.