subsidies

Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor ploeg- en nachtarbeid

Laatst gewijzigd:

24 april 2018

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

Een werkgever kan een fiscaal voordeel genieten voor werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten.

Waarover gaat het?

Een werkgever kan een fiscaal voordeel genieten voor werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten. Deze werknemers ontvangen daarvoor een ploegenpremie. De werkgever houdt de bedrijfsvoorheffing in op het loon van de werknemer (ploegenpremie inbegrepen). De werkgever wordt gedeeltelijk vrijgesteld van het doorstorten van deze bedrijfsvoorheffing.

Wie komt in aanmerking?

De vrijstelling geldt voor ondernemingen waar ploegenarbeid of nachtarbeid verricht wordt door werknemers die onder categorie 1 vallen voor de berekening van de structurele lastenvermindering of die onder statuut staan bij bepaalde autonome overheidsbedrijven (Belgacom, bpost, ...) en die uit hoofde hiervan een ploegenpremie betalen of toekennen en die schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing zijn op die premies.
De werkgever behoort niet tot het toepassingsgebied van de sociale Maribel (met uitzondering van PC nr. 318 voor familiale hulp en seniorenhulp).  Werknemers tewerkgesteld in hospitalen, opvoedingstehuizen, beschermde werkplaatsen en ondernemingen in de socio-culturele sector komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de toepassing van deze maatregel.
De structurele vermindering wordt wel enkel berekend voor werknemers die onderworpen zijn aan alle takken van de sociale zekerheid.
De meeste overheidswerkgevers zijn dus uitgesloten.

Wat zijn de voorwaarden?

Ploegenarbeid wordt als volgt gedefinieerd:

  • arbeid met ten minste 2 ploegen van ten minste 2 werknemers;
  • die hetzelfde werk verrichten, zowel inhoudelijk als qua draagwijdte;
  • die zich in de loop van de dag opvolgen zonder dat er onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen; en
  • zonder dat de overlapping één vierde van de dagtaken overschrijdt.

Nachtarbeid is het werk dat wordt uitgevoerd tussen 20 uur en 6 uur, tenzij de werknemer uitsluitend prestaties levert tussen 6 uur en 24 uur of gewoonlijk werkt vanaf 5 uur.

Welk bedrag wordt toegekend?

De werkgever geniet van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die hij heeft ingehouden op het loon van de werknemer. Vanaf 1 januari 2016, bedraagt deze vrijstelling 22,8%van het totale belastbare loon, met inbegrip van de premies voor ploegenarbeid. De vrijstelling geldt niet voor vakantiegeld, eindejaarspremies en achterstallige bezoldigingen.

De vrijstelling wordt nog verhoogd met 2,2% voor werknemers die hoog technologische producten produceren.

Hoe een aanvraag indienen?

De werkgever moet twee afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing voorleggen:

  • een eerste aangifte heeft betrekking op de aan al de werknemers betaalde of toegekende bezoldigingen;
  • een tweede aangifte heeft alleen betrekking op de belastbare bezoldigingen van de werknemers die ploegenpremies ontvangen, waarvoor de vrijstelling van doorstorting wordt gevraagd.

De werkgever moet kunnen bewijzen dat de werknemer effectief ploegen- of nachtarbeid heeft verricht tijdens de periode waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd. De werkgever maakt daartoe een lijst met vermelding van de volledige identiteit van elke werknemer die in aanmerking komt. Ook de periode van het jaar gedurende dewelke die werknemer ploegen- of nachtarbeid heeft verricht, wordt vermeld.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen  naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.