Tools

Individuele beroepsopleiding in de onderneming voor Franstalige werkzoekenden

Laatst gewijzigd:

6 april 2021

Doel:

Aanwerving van personeel
Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies
Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Communautair

Instelling:

Bruxelles Formation
Samengevat

De individuele beroepsopleiding in de onderneming is bedoeld om u de mogelijkheid te bieden zelf, op basis van uw behoeften, een werkzoekende op te leiden.  U neemt deze werkzoekende na afloop van de opleiding in dienst.

Waarover gaat het?

De individuele beroepsopleiding in de onderneming is bedoeld om u de mogelijkheid te bieden zelf, op basis van uw behoeften, een werkzoekende op te leiden. Na de IBO werft u de werkzoekende aan met een contract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur.

Wie komt in aanmerking?

Geldt voor openbare bedrijven, particuliere ondernemingen, vrije beroepen en vzw's (op voorwaarde dat de aanwerving daarna met eigen middelen gebeurt).

De werkzoekenden moeten ingeschreven zijn bij Actiris, de FOREM of de VDAB.

Als de werkzoekende parttime werkt, kan een IBO voor minimaal halftijds worden afgesloten.

De werkzoekende die de IBO-overeenkomst ondertekent, mag nog niet eerder voor de onderneming gewerkt hebben waarin hij de IBO gaat doen ( incl. als uitzendkracht).

 

Wat zijn de voorwaarden?

De werkgever verbindt zich ertoe:

 • De stagiair op te leiden in het kader van de taken die in het door de onderneming opgestelde opleidingsprogramma zijn bepaald

 • Zijn begeleiding te verzekeren tijdens de duur van de opleiding (aanstelling van een pedagogisch aanspreekpunt)

 • De stagiair geen werk te laten uitvoeren dat geen verband houdt met het leerproces in kwestie

 • Zorg te dragen voor de gezondheid en de veiligheid van de stagiair tijdens de opleiding

 • De stagiair te verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk en de verzekeringsmaatschappij een exemplaar van de IBO-overeenkomst te overhandigen

 • Te voldoen aan zijn verplichtingen op het gebied van de bedrijfsvoorheffing: de productiviteitspremie is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing tegen het unieke tarief van 11,11%

 • De stagiair aan te geven bij de RSZ vóór zijn effectieve intrede in de onderneming via het Dimona-systeem

 • De stagiair die een werkloosheidsuitkering of wachtgeld geniet het bedrag van zijn reiskosten terug te betalen volgens de in de onderneming geldende modaliteiten. Als de stagiair zelf langer dan 13 uur per dag van huis is om zijn opleiding te volgen, geniet hij ten laste van de werkgever van een verblijfvergoeding

 • De afgevaardigde van Bruxelles Formation toestemming te geven de stagiair in het kader van zijn missie in verband met de opvolging van de opleiding in de onderneming te komen opzoeken

 • De stagiair (uitkeringsgerechtigde werkloze) aan het einde van elke maand het in rubriek A naar behoren ingevulde en ondertekende aanwezigheidsattest van de RVA te overhandigen

 • Op de laatste werkdag van de maand Bruxelles Formation het maandelijkse opleidingsverslag toe te sturen

 • De afgevaardigde van Bruxelles Formation onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van omstandigheden die tot de opzegging van de overeenkomst zouden kunnen leiden. Alleen de Algemeen directeur van Bruxelles Formation is bevoegd om de IBO-overeenkomst te beëindigen

 • De stagiair na de IBO-overeenkomst in dienst te nemen met een arbeidsovereenkomst in het geleerde beroep voor een duur die ten minste gelijk is aan die van de IBO-overeenkomst en in naleving van de collectieve overeenkomsten die van toepassing zijn op de betrokken bedrijfssector. De werkgever komt eventueel in aanmerking voor overheidssteun in verband met deze aanstelling (RSZ-korting, werkgelegenheidspremies enz.)

 • Zich te houden aan de wettelijke voorschriften betreffende het bijhouden van de sociale documenten

 • Bruxelles Formation na afloop van de IBO een kopie van de afgesloten arbeidsovereenkomst te overhandigen.

De niet-naleving van deze verplichtingen kan leiden tot de onderbreking van om het even welke samenwerking op IBO-gebied met de werkgever in kwestie.

Overeenkomst

De opleidingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de werkgever, Bruxelles Formation en de stagiair, vóór enige prestatie van deze laatste bij de werkgever.

De duur van de opleiding wordt bepaald in functie van de behoeften en kan niet minder dan 4 en niet meer dan 26 weken (6 maanden) bedragen.

Na de IBO werft u de werkzoekende aan met een contract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur (afhankelijk van uw aanwervingsbeleid). U bent verplicht de werkzoekende even lang in dienst te nemen als de looptijd van de IBO.

 

Welk bedrag wordt toegekend?

Kosten voor onderneming:

De onderneming betaalt de stagiair een productiviteitspremie. Deze premie wordt berekend op basis van het verschil tussen de belastbare vergoeding voor het beroep dat de stagiair leert (d.w.z. het brutoloon - 13,7% RSZ) en zijn eventuele inkomsten (werkeloosheidsuitkering of integratieloon).

De productiviteitspremie is progressief en bedraagt:

 • 80% van het bedrag van het verschil voor het eerste derde van de opleiding;

 • 90% van het bedrag van het verschil voor het tweede derde van de opleiding;

 • 100% van het bedrag van het verschil voor het derde derde van de opleiding.

Het bedrag van de productiviteitspremie kan worden herzien (verhoogd of verlaagd) in de loop van de IBO-overeenkomst in functie van de evolutie van het bedrag van de vervangingsinkomsten van de stagiair.

De onderneming moet eveneens voldoen aan haar verplichtingen op het gebied van de bedrijfsvoorheffing: de productiviteitspremie is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing tegen het unieke tarief van 11,11%

 

 

Hoe een aanvraag indienen?

Neem contact met Bruxelles Formation op, bel naar de dienst "relations entreprises" telefonisch op 02 371 74 61 of 02 371 74 81 of 02 371 73 34 of mail naar fpie@bruxellesformation.be.

Stuur volgende documenten:

 • Inlinchtingenfiche van de onderneming
 • Pedagogisch programma
 • Werkzoekenden dienen ingeschreven staan bij Actiris, Forem of VDAB (attest (van minder dan 15 dagen) van inschrijving kan bij deze organisaties bekomen worden)
 • CV van de kandidaat. 

 

Hulp nodig? Contacteer Bruxelles Formation

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.