Tools

Diversiteitsplan en diversiteitslabel

Laatst gewijzigd:

6 april 2021

Doel:

Welzijn op het werk
Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

De diversiteitsplannen en het diversiteitslabel streven naar een betere deelname, op de arbeidsmarkt, van de werknemers van buitenlandse origine, van de jongeren en van de meer ervaren werknemers, van de gehandicapte werknemers, van de vrouwen en laaggeschoolde personen en dit, in een mate die proportioneel is aan de samenstelling van de actieve bevolking.

Waarover gaat het?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen die initiatieven nemen ten gunste van werknemers van vreemde origine, jongeren , ervaren werknemers, gehandicapten, vrouwen en kortgeschoolden hiervoor een subsidie en een label verkrijgen.
Deze maatregel beoogt een betere deelname op de arbeidsmarkt van deze doelgroepen.

 

Wie komt in aanmerking?

Alleen de onderneming, organisatie of instelling waarvan de hoofdzetel van de activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is, kan een aanvraag tot goedkeuring van een diversiteitsplan indienen.

Wat zijn de voorwaarden?

Het diversiteitsplan heeft als doel de toestand binnen de onderneming, organisatie of instelling op het vlak van diversiteit te verbeteren. De volgende maatregelen komen inaanmerking:

1. De selectie en de werving :

 • een doorlichting, objectivering, neutralisering en verfijning van het selectie- en wervingsbeleid en de daarbij gebruikte procedures;

 • nieuwe selectie- en wervingskanalen opzetten, gepaard gaande met wervingsinspanningen ten voordele van een of meer categorieën van werknemers;

 • met het oog op een verbetering van de selectie en werving van een of meer categorieën van werknemers, één of meer samenwerkingsverbanden aangaan met tewerkstellingsoperatoren.

 2. Het personeelsbeheer :

 • een doorlichting, objectivering, neutralisering en verfijning van het onthaalbeleid en de functiebeschrijvingen jegens een of meer categorieën van werknemers;

 • het organiseren van coaching en interne begeleiding van een of meer categorieën van werknemers;

 • het organiseren van aangepaste interne of externe bedrijfscursussen die rekening houden met de verscheidenheid aan werknemers die behoren tot een of meer categorieën;

 • het organiseren van aangepaste interne of externe bedrijfscursussen en van aangepaste permanente vorming die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze de doorstroming van werknemers die behoren tot een of meer categorieën, bevorderen of de voortijdige uitstroom ervan verhinderen;

 • het ingang doen vinden van het in-, door-, over- en uitgangsbeheer in de onderneming, organisatie of instelling;

 • het aanbrengen van redelijke aanpassingen ten gunste van werknemers met een handicap.

3. De interne sensibilisering en de communicatie :

 • de aanmoediging bij het personeel van diversiteit in het personeels- en organisatiebeleid, middels acties en campagnes;

 • het organiseren van trainingen inzake interculturele communicatie, het beheren van diversiteit en het omgaan met vooroordelen op de werkvloer;

 • het organiseren van taallessen, taalstages en taaltrainingen.

4. De externe positionering :

De aanmoediging bij de klanten, gebruikers, leveranciers en partners in de nijverheidssector of bedrijfstak van diversiteit in het personeels- en organisatiebeleid, met inbegrip van de bekendmaking, verspreiding en terbeschikkingstelling van de ervaringen, methodieken en instrumenten, opdat ze ook elders zouden kunnen worden toegepast. 
Alleen werkingsmiddelen die een rechtstreeks verband vertonen met de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en opvolging van het diversiteitsplan, komen voor een subsidie in aanmerking, in de mate dat ze daartoe worden aangewend, met een maximum van vierentwintig maanden. Komen inzonderheid niet in aanmerking voor een subsidie :

 • de loonkost van de werknemers;

 • de aanschaf van algemene investeringsgoederen;

 • de reguliere werkingskosten van de onderneming, de organisatie of de instelling;

 • de reguliere technische lessen, stages en trainingen die de personeelsleden van de onderneming, organisatie of instelling volgen opdat ze een bepaalde functie op een geschikte wijze zouden uitoefenen.

Welk bedrag wordt toegekend?

De subsidie wordt alleen toegekend als medefinanciering en bedraagt maximum 10.000 €. Maximum de helft van de kosten verbonden aan de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en opvolging van het diversiteitsplan komt in aanmerking.
Een diversiteitslabel kan eveneens worden toegekend aan de ondernemingen, organisaties en instellingen die een politiek ter bevordering van de diversiteit voeren. Het betreft dus een officiële erkenning van de concrete acties gerealiseerd in dat domein.
Dit label wordt toegekend na een positieve evaluatie door ACTIRIS en dit gedurende twee jaar.

 

Zijn er onverenigbaarheden?

Kan geen aanvraag tot goedkeuring van een diversiteitsplan indienen, de onderneming, organisatie of instelling :

 • die achterstallige belastingen verschuldigd is, of achterstallige bijdragen die worden geïnd door de instelling belast met de inning van de bijdragen voor sociale zekerheid of door een Fonds voor Bestaanszekerheid of voor rekening van dat fonds;

 • die veroordeeld wordt wegens misdaad of wanbedrijf als rechtspersoon of in de hoedanigheid van werkgever;

 • aan wie in de hoedanigheid van werkgever een administratieve geldboete werd opgelegd wegens inbreuk tegen bepaalde sociale wetten of arbeidsreglementen.

 • die zich in staat van faillissement bevindt, een gerechtelijk akkoord aanvraagt of verkrijgt, het voorwerp is van een vordering tot gerechtelijke ontbinding of in staat van vereffening verkeert;

 • die onder de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers en, meer algemeen, alle personen die de onderneming ertoe gemachtigd zijn om haar te verbinden of te vertegenwoordigen, personen telt die uit hun burgerlijke en politieke rechten zijn ontzet, die worden verbieden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;

 • die, gedurende de laatste vijf jaar, geacht werden verantwoordelijk te zijn voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap;

 • die opzettelijk verkeerde inlichtingen verstrekt die het bedrag van de subsidie;

 • van wie het diversiteitslabel werd ingetrokken.

Bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk opgericht door de gemeente of door de regering zijn eveneens uitgesloten.

Hoe een aanvraag indienen?

Voor het diversiteitsplan

De onderneming dient haar aanvraag bij ACTIRIS in. Binnen tien werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag bezorgt ACTIRIS de onderneming een ontvangstbewijs en deelt hij schriftelijk mee of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. Binnen vijfenveertig werkdagen te rekenen vanaf het ontvankelijk verklaren, bezorgt ACTIRIS een advies aan de Minister die vervolgens de beslissing betekent aan de onderneming.

De subsidie wordt in twee schijven vereffend :

 • een eerste deel, dat maximum de helft vertegenwoordigt van het totaalbedrag van de subsidie, met een maximum van 5.000 EUR;

 • een tweede deel, dat het saldo vertegenwoordigt.

ACTIRIS betaalt het eerste deel op basis van een schuldvordering, zodra de overeenkomst* is betekend aan de onderneming. ACTIRIS betaalt het tweede deel op basis van een schuldvordering, op voorwaarde dat de onderneming:

 • aantoont dat de eerste schijf van de subsidie volledig is uitgeput.

 • een activiteitenverslag met inbegrip van een eindbeoordeling over de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en opvolging van het diversiteitsplan en inzonderheid over de resultaten van het stappenplan.

De betaling wordt uitgevoerd binnen een termijn van zestig werkdagen nadat alle noodzakelijke documenten en stukken zijn voorgelegd.

* Overeenkomst tussen de Minister, ACTIRIS en de onderneming die de modaliteiten voor betaling, aanwending, boekhoudkundige verwerking, toezicht en eventuele terugbetaling van de subsidie bepaalt.

Voor het diversiteitslabel

De onderneming die een diversiteitslabel wil verkrijgen, dient bij het Bestuur een aanvraag in.  Binnen tien werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag bezorgt het Bestuur de onderneming een ontvangstbewijs en deelt het mee of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. Binnen vijfenveertig werkdagen te rekenen vanaf de betekening van het ontvangstbewijs of, betekent de Minister zijn beslissing aan de onderneming. 
Het door de Minister toegekende diversiteitslabel geldt voor een tijdvak van vierentwintig maanden te rekenen vanaf de betekening van het besluit van toekenning.

Om meer informatie te heben, raadpleeg ACTIRIS -– De Dienst Diversiteit – Raad voor Non-Discriminatie en Diversiteit.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.