Tools

Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Laatst gewijzigd:

6 april 2021

Doel:

Aanwerving van personeel
Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

Onder bepaalde voorwaarden genieten universiteiten, hogescholen, bepaalde wetenschappelijke instellingen en bedrijven die onderzoekers tewerkstellen van een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Waarover gaat het?

Universiteiten, hogescholen, bepaalde wetenschappelijke instellingen en bedrijven die onderzoekers tewerkstellen, genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Deze werkgevers zijn er enkel toe gehouden een deel van de bedrijfsvoorheffing die zij verschuldigd zijn uit hoofde van de betaling of toekenning van belastbare bezoldigingen aan de onderzoekers, in de Schatkist te storten.

Wie komt in aanmerking?
 • De universiteiten, de hogescholen, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek;
 • Erkende wetenschappelijke instellingen;
 • Bedrijven die onderzoekers tewerkstellen in wetenschappelijke onderzoeksprojecten die in samenwerking met een of meerdere universiteiten of hogescholen (gesitueerd in de E.E.R.) of erkende wetenschappelijke instellingen worden uitgevoerd;
 • "Young Innovative Company";
 • Ondernemingen die onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's uitvoeren met onderzoekers die een bepaald diploma hebben.
Wat zijn de voorwaarden?

Universiteiten, hogescholen, FWO-FNRS

De maatregel is van toepassing op het personeel dat houder is van een diploma hoger onderwijs dat:

 • ofwel uitvoerende wetenschappelijke onderzoekwerkzaamheden verricht in het kader van de voorbereiding van een doctoraalscriptie, of soortgelijke onderzoekwerkzaamheden verricht,
 • ofwel uitvoerende wetenschappelijke onderzoekwerkzaamheden verricht op postdoctoraal niveau (FWO-FNRS).

Deze maatregel geldt onafhankelijk van de oorsprong van de middelen die worden aangewend voor de verloning van de betrokken personeelsleden en onafhankelijk van de juridische aard van hun dienstverband.
Op basis van de aanstellingsakte moet kunnen worden aangetoond dat het betrokken personeelslid belast is met wetenschappelijke onderzoekstaken. Dit is het geval wanneer de werknemer wordt geïdentificeerd als assistent-onderzoeker of postdoctoraal onderzoeker.

Erkende wetenschappelijke instellingen

Wetenschappelijke instellingen die door de ministerraad erkend wensen te worden, moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, Louizalaan 231 te 1050 Brussel.
De aanvraag moet het volgende bevatten:

 • de statuten van de instelling waaruit blijkt dat de instelling belast is met onderzoeksopdrachten en geen winstoogmerk heeft;
 • het aantal wetenschappers dat de instelling in dienst heeft;
 • een overzicht van de onderzoeksactiviteiten;
 • het budget dat aan onderzoek wordt gespendeerd.

De lijst van erkende wetenschappelijke instellingen werd bij KB vastgelegd en is opgenomen in bijlage III quater van het KB/WIB 92.

Samenwerking bedrijven / non-profit sector

Artikel 952 KB/WIB 92 en bijlage III ter, KB/WIB 92 bepalen de voorwaarden en modaliteiten voor deze gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op lonen van onderzoekers tewerkgesteld in het kader van deze partnerschappen.
Essentieel is dat de samenwerking tussen het bedrijf (de bedrijven) enerzijds en de universiteiten anderzijds geformaliseerd is via een contract. In tweede instantie is het aan te bevelen dat de onderzoekers uit de bedrijfswereld met naam en functie in het contract of in een aanhangsel bij dit contract vermeld worden.

Young innovative company

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing is van toepassing op de lonen van wetenschappelijk personeel van kleine bedrijven die:

 • 15% van hun uitgaven aan onderzoek besteden;
 • minder dan 10 jaar bestaan;
 • "nieuw" zijn opgericht en dus niet het gevolg zijn van een concentratie, herstructurering, overname of uitbreiding van de activiteiten.

Een klein bedrijf is een bedrijf dat in de loop van het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar één van de volgende limieten niet overschrijdt: jaarlijks gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen, een omzet van € 9.000.000 (excl. btw) realiseren en een balanstotaal van maximum € 4.500.000 vertonen.

Ondernemingen die onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's uitvoeren met onderzoekers die een bepaald diploma hebben

Het betreft onderzoekers die betrokken zijn bij onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's en die een diploma hebben van:

 • ofwel doctor in de toegepaste wetenschappen, in de exacte wetenschappen, in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in de farmaceutische wetenschappen of van burgerlijk ingenieur.
 • ofwel, een diploma van master of een gelijkwaardig diploma in de studiegebieden of combinaties van studiegebieden van :

voor de Vlaamse gemeenschap:

 • wetenschappen;
 • toegepaste wetenschappen;
 • toegepaste biologische wetenschappen;
 • geneeskunde;
 • diergeneeskunde;
 • farmaceutische wetenschappen;
 • biomedische wetenschappen;
 • industriële wetenschappen, technologie en nautische wetenschappen;
 • biotechniek;
 • architectuur;
 • productontwikkeling.

voor de Franstalige gemeenschap:

 • wetenschappen;
 • ingenieur; 
 • landbouwkunde en biologisch ingenieur;
 • medische wetenschappen;
 • diergeneeskunde;
 • biomedische en farmaceutische wetenschappen;
 • bouwkunde en urbanisme (architect);
 • industriële wetenschappen;
 • industriële landbouwwetenschappen.

Vanaf 2018, dat wil zeggen op bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018, kunnen deze ondernemingen dit voordeel ook genieten wanneer zij in het kader van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s onderzoekers tewerkstellen die een bachelors diploma hebben, d.w.z. die :

 • ofwel, een diploma van academische bachelor of een gelijkwaardig diploma hebben in de studiegebieden of combinaties van studiegebieden vermeld hierboven ;
 • ofwel, een diploma van professionele bachelor hebben of een gelijkwaardig diploma in de studiegebieden of combinaties van studiegebieden van :

voor de Vlaamse gemeenschap :

 • biotechniek;
 • gezondheidszorg;
 • industriële wetenschappen en technologie;
 • nautische wetenschappen;
 • handelswetenschappen en bedrijfskunde, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica en innovatie.

voor de Franstalige Gemeenschap:

 • paramedisch;
 • techniek, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak gericht zijn op biotechniek, industriële wetenschappen, technologie, nautische wetenschappen, productontwikkeling en informatica.

 

Welk bedrag wordt toegekend?

Voor alle begunstigden geniet de werkgever voor 80% een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

De vrijstelling van doorstorting van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing bedraagt wel maar 40 % (80% vanaf 2020) voor onderzoekers die een bachelors diploma hebben. Daarenboven is het totale bedrag van de toegekende vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing evenwel beperkt tot 25 % van het totale bedrag van de vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing toegekend voor de onderzoekers met een Masters diploma.

Hoe een aanvraag indienen?

Wie met een project voor onderzoek en ontwikkeling start, moet dit vooraf aanmelden bij BELSPO (www.belspo.be). Enkel projecten die vooraf aangemeld- en goedgekeurd werden, komen in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

Bij de indiening van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing (formulier 274) moet de werkgever bewijzen dat de werknemers voor wie een deel van de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de periode waarop die aangifte betrekking heeft, niet wordt gestort, inderdaad bij hem actief waren en een van de vereiste diploma's bezit.

De werkgever moet twee afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing indienen, met het  volgende onderscheid:

 • de eerste aangifte in de bedrijfsvoorheffing bevat de door de werkgever betaalde of toegekende belastbare inkomsten van alle werknemers;
 • de tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing bevat uitsluitend de voor die periode betaalde of toegekende belastbare inkomsten van de werknemers die wel in deze maatregel zijn bedoeld.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen  naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.