Tools

Tax shelter voor starters

Laatst gewijzigd:

26 oktober 2021

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat
 • Voor wie : rijksinwoners onderworpen aan de personenbelasting
 • Voor wat : verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen 
 • Hoeveel : belastingvermindering van 30 % of 45 % (in het geval van microvennootschappen) van het geïnvesteerde bedrag
Waarover gaat het?

De tax shelter is een belastingvermindering van de personenbelasting voor natuurlijke personen die in het kapitaal van jonge ondernemingen investeren. 

Wie komt in aanmerking?

Investeerders

De investeerder kan rechtstreeks investeren in de start-up, via een crowdfunding platform of via een starterfonds. De investeerder is verplicht de aandelen minimum 4 jaar aan te houden.

Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van de onderneming kunnen een fiscaal voordeel verkrijgen als ze in de start-up onderneming investeren. De inbreng van kapitaal door de bedrijfsleider zelf of de bestuurders van de vennootschap kan niet in aanmerking komen voor de toepassing van de tax shelter-regeling.

De bedrijven

De investering moet gebeuren in een KMO of in een micro-onderneming. De vennootschap moet haar maatschappelijke zetel in België hebben. De vennootschap moet minder dan 4 jaar oud zijn en opgericht zijn na 1 januari 2013.

Wat betreft de activiteitensector waarin de vennootschap actief is, is er geen voorwaarde vastgelegd.

Een aantal vennootschappen zijn echter uitgesloten:

 • de vennootschappen die worden opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of die hun voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten ;
 • de vennootschappen die worden opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen ;
 • beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschappen ;
 • de vennootschappen die hun belangrijkste inkomsten halen uit vastgoed ;
 • de vennootschappen die reeds dividenden hebben uitgekeerd ;
 • de beursgenoteerde vennootschappen.

Wat zijn de voorwaarden?
 1. De investering moet gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of binnen de vier jaar na de oprichting ervan.
 2. De investering moet worden gedaan in aandelen die door de vennootschap nieuw zijn uitgegeven naar aanleiding van haar oprichting of van een kapitaalverhoging. De inbreng moet in geld worden gedaan; een inbreng in natura is dus niet mogelijk in het kader van de tax shelter. Schuldeffecten en andere financiële instrumenten (options, warrants,...) komen niet in aanmerking voor de tax shelter-regeling.
  De verkoop van reeds bestaande aandelen komt ook niet in aanmerking.

 3. Een startende onderneming kan maximum 250.000 euro ophalen via de tax shelter-regeling.
  Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing wat betreft de besteding van de opgehaalde gelden. Echter mogen deze opgehaalde gelden niet aangewend worden om dividenden uit te keren, aandelen van andere vennootschappen te verwerven of om leningen af te sluiten.

 4. Een belegger kan maximum 100.000 euro per jaar via de tax shelter-regeling investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30 %. Als de voormelde drempel van 30 % wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30 %.
   
 5. Het startersfonds moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat de investering aftrekbaar is via de tax shelter voor de belegger in dit fonds:
  1. het fonds moet een speciaal compartiment voor investeringen in start-ups hebben ;
  2. ten minste 80 % van dit compartiment moet worden geïnvesteerd in start-ups die voldoen aan de criteria van de tax shelter ;
  3. het fonds moet worden goedgekeurd door de FSMA.
Welk bedrag wordt toegekend?

Voor een directe investering of investering via een crowdfunding platform is de belastingvermindering afhankelijk van de omvang van de vennootschap bij de fondsenwerving.

 • De belastingvermindering bedraagt 45 % van het geïnvesteerde bedrag in micro-ondernemingen.

 • De belastingvermindering bedraagt 30 % van het geïnvesteerde bedrag in KMO’s.

Voor een investering in een starterfonds zal de belastingvermindering van toepassing zijn in het inkomstenjaar waarin het fonds zijn investeringen heeft gedaan. De belastingvermindering bedraagt 30 % van het geïnvesteerde bedrag in het start-up compartiment.

De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar.

Hoe een aanvraag indienen?

Tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting van het belastbaar tijdperk waarin de betaling is gedaan, zal de belastingplichtige de stukken moeten overleggen waaruit blijkt dat :

 • voldaan is aan alle voor de belastingvermindering gestelde voorwaarden;

 • hij de aandelen of rechten van deelneming in een erkend startersfonds in het belastbaar tijdperk heft aangeschaft en deze op het einde van het belastbaar tijdperk nog in zijn bezit heeft.

In de daaropvolgende vier belastbare tijdperken zal hij tot staving van zijn aangifte het bewijs moeten leveren dat hij de betrokken aandelen of rechten van deelneming in een erkend startersfonds nog in zijn bezit heeft.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.