Tools

Vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen - Doelgroep : Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Laatst gewijzigd:

5 september 2017

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Federaal
Waarover gaat het?

In volgende gevallen kan de werkgever het voordeel genieten.

 • Bij invoering van een collectieve verlaging van de wekelijkse arbeidsduur met minstens één uur.

 • Bij invoering van de vierdagenweek.

Het voordeel bestaat uit een vermindering van de RSZ bijdragen. Het is groter naarmate de arbeidsduur meer vermindert. Een combinatie van arbeidsduurvermindering en vierdagenweek is extra voordelig.

Wie komt in aanmerking?

U moet een werkgever zijn uit de privé-sector bent of een autonoom overheidsbedrijf.

Werkgevers uit de openbare sector vallen op een paar uitzonderingen na niet onder deze toepassing.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel geldt normaal enkel voor uw voltijdse werknemers. Zij moeten tot een categorie van werknemers behoren die voor onbepaalde tijd zijn overgegaan tot:

 • een effectieve vermindering van de arbeidsduur met minstens 1 vol arbeidsuur per week onder de 38 uren per week.

 • een vierdagenweek (4 volledige dagen of 3 volledige dagen en 2 halve dagen).

 • beide.

Deeltijdse werknemers, die in dienst zijn op het moment dat de arbeidsduur wordt verminderd, kunnen soms ook in aanmerking komen. Dat zijn de deeltijdsen van wie u het loon moet aanpassen omdat zij een arbeidsovereenkomst hebben waarin de arbeidstijd uitgedrukt wordt in absolute uren. Als zij op geen enkele manier hun arbeid verminderen komen zij in aanmerking.

Welk bedrag wordt toegekend?

De werkgeversbijdragen die u per kwartaal aan de RSZ moet betalen, verminderen met 400,00 EUR per kwartaal. Het aantal kwartalen waarin u het voordeel krijgt varieert als volgt.

 • Als u overgaat naar een 37-uren week of minder: 8 kwartalen.

 • Als u overgaat naar een 36-uren week of minder: 12 kwartalen.

 • Als u overgaat naar een 35-uren week: 16 kwartalen.

 • Als u de vierdagenweek invoert: 4 kwartalen.

 • Als u beide invoert krijgt de eerste 4 kwartalen 1.000,00 EUR vermindering.

De totale vermindering kan nooit meer bedragen dan de werkgeversbijdragen die voor de werknemer verschuldigd zijn.

Opgelet: het bedrag van 400,00 EUR, respectievelijk 1.000,00 EUR, wordt u slechts toegekend indien de werknemer gedurende een volledig kwartaal voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende een volledig kwartaal of werkt hij slechts deeltijds, dan wordt het bedrag proportioneel verminderd. De precieze berekeningsregels van deze vermindering kunt u nalezen op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Zijn er onverenigbaarheden?

Deze vermindering kan niet gecumuleerd worden met andere doelgroepverminderingen maar wel met de structurele lastenvermindering, zonder het bedrag van de verschuldigde patronale sociale zekerheidsbijdragen te mogen overtreffen.

Hoe een aanvraag indienen?

Het stelsel van arbeidsduurvermindering onder de 38 uren per week en de vierdagenweek kunnen op twee manieren worden ingevoerd:

 • bij collectieve arbeidsovereenkomst (sectoraal of op ondernemingsvlak);

 • in het arbeidsreglement.

Onder arbeidsduur verstaat men de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers, berekend over een periode van een jaar, zoals deze tot uiting komt in het werkrooster dat in het arbeidsreglement is opgenomen en dat eventueel over een cyclus wordt toegepast, zonder rekening te houden met de inhaalrustdagen toegekend in het kader van de arbeidsduurvermindering.

Zowel het gemiddeld aantal uren vóór als na de invoering van het stelsel van arbeidsduurvermindering moet worden meegedeeld in een apart scherm van de webapplicatie of in een apart functioneel blok.

In wezen kan dit dus verschillen van het gemiddeld aantal uren van de maatpersoon bij de definiëring van de tewerkstellingslijn, omdat hier de uren inhaalrust ingevolge een arbeidsduurvermindering wel worden opgenomen.

De datum van inwerkingtreding van het stelsel moet eveneens worden meegedeeld.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.