Tools

Interventie in het kader van de " Belgisch Social Label"

Laatst gewijzigd:

10 april 2018

Doel:

Welzijn op het werk
Adviezen en studies
Export

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

Het Belgisch Sociaal Label is een instrument ter bevordering van de naleving van de internationale arbeidsnormen in de producerende landen. Het label dat de basisnormen van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) als minimale voorwaarden vooropstelt, beoogt een daadwerkelijke implementatie van deze minimumnormen op ondernemingsniveau, onafhankelijk van de mate waarin de nationale lidstaat de wettelijke aanpassingen heeft gedaan en afgedwongen.

Waarover gaat het?

Het Belgisch Sociaal Label is een instrument ter bevordering van de naleving van de internationale arbeidsnormen in de producerende landen. Het label dat de basisnormen van de IAO(Internationale Arbeidsorganisatie) als minimale voorwaarden vooropstelt, beoogt een daadwerkelijke implementatie van deze minimumnormen op ondernemingsniveau, onafhankelijk van de mate waarin de nationale lidstaat de wettelijke aanpassingen heeft gedaan en afgedwongen.

Wie komt in aanmerking?

Ondernemingen die een product op de Belgische markt brengen kunnen op vrijwillige basis het sociaal label aanvragen wanneer de productie, en dit doorheen de volledige productieketen van de specifieke producten, is gebeurd in overeenstemming met de basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Deze minimale basisnormen behelzen:

 • het verbod op dwangarbeid het recht op vakbondsvrijheid,
 • recht van organisatie en collectief overleg,
 • het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en lonen,
 • en het verbod op kinderarbeid.
Wat zijn de voorwaarden?

Het Product

Het sociaal label is een productlabel. Dit houdt in dat de productie van een product, doorheen de hele productieketen in overeenstemming moet gebeuren met de basisnormen van de IAO. Een ‘product’ kan hierbij heel ruim worden opgevat en beslaat zowel producten (zowel voeding al niet-voeding) als diensten. Indien de onderneming dit wenst kan zij ook de aanvraag doen voor een productgroep of voor meerder producten op het zelfde moment. Dit is raadzaam wanneer de productieketen dezelfde is, of grotendeels gelijklopend is.

Om na te gaan welk product te laten labelen weeg je best een aantal elementen af:

 • De lengte en de aard van de keten enerzijds
 • en de ‘impact’ van de keuze voor dat product bij het publiek zijn minstens twee factoren die je keuze zullen bepalen.
 • Hou er steeds rekening met het feit dat de volledige keten achter dit product dient in kaart gebracht te worden.

De gehele keten

In principe moet je de volledige productieketen opgeven voor het product. De keten wordt stroomopwaarts afgebakend door de activiteiten die de verschillende grondstoffen produceren en/of winnen en geeft alle productieactiviteiten weer die deze grondstoffen doorlopen voordat ze het uiteindelijke product vormen.

Is het niet mogelijk de volledige keten in kaart te brengen, dan moet je dit als onderneming motiveren in je aanvraag en dan gelden een aantal minimale criteria, vuistregels zeg maar, die je moet respecteren om te bepalen welke schakels moeten in acht genomen worden. Met een schakel wordt dus een onderneming bedoeld die deel uit maakt van de keten.

5 basisnormen IAO

Het Belgisch sociaal label is een label dat een onderneming op een specifiek product kan aanbrengen om aan de consumenten kenbaar te maken dat dit doorheen de hele productieketen werd vervaardigd met respect voor de rechten van de werknemers. Onder ‘rechten’ worden in dit verband de acht basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) verstaan. Deze zijn samen te vatten in 5 basisprincipes:

 • Minimumleeftijd voor kinderarbeid en verbod op ergste vormen van kinderarbeid (C 138 en 182)
 • Verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en lonen (C 100 en 111)
 • Verbod op dwangarbeid (C 29 en 105)
 • Recht op vakbondsvrijheid (C 87)
 • Recht van organisatie en collectief overleg (C 98)

Het gaat hierbij niet om willekeurig gekozen normen, maar om de door de IAO zelf aangeduide minimale arbeidsnormen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Wanneer ondernemingen een aanvraag indienen voor het behalen van het sociaal label voor één of meerdere producten, worden zij door een externe en onafhankelijke partij gecontroleerd. De kosten voor deze controle vallen ten laste van de aanvragende onderneming.

Om het sociaal label te promoten is er een ondersteuningsprogramma voorzien waarbij tot 50 % van de externe audit-kosten door de federale overheid gesubsidieerd kunnen worden.

Een bijkomende doelstelling is de promotie van producten waarvan een deel van de productieketen zich in een ACP-land of MOL-land bevindt. Daarom wordt een beperkte stimulans voorzien waarbij de grootte van de onderneming en het feit of een deel van de productieketen zich in een ACP of Mol-land bevindt, de variabelen zijn.

Hoe een aanvraag indienen?

Preliminaire aanvraag

 • Maak je keuze voor één of meerdere producten, die al dan niet afkomstig zijn van dezelfde productieketen
 • Bekendmaking van voornemen van aanvraag aan sociale partners
 • Afbakening procesboom en productieketen
 • Samenstellen van aanvraagdossier

Aanvaarding door het comité

 • Bestudering aanvraag door het CSVP (Comité voor een sociaal verantwoorde productie)
 • Bepaling van eventuele plaatselijke controles in productieketen
 • Aanvaarding door het CSVP = ontvangst ontvankelijkheidsverklaring
 • Beslissing tot voortzetting van de procedure door uw bedrijf

Voorbereiding definitieve aanvraag

 • Aanstelling eindverantwoordelijke
 • Omschrijven van product, productieproces, bestanddelen
 • Opstellen van register van onderaannemers en leveranciers
 • Opzetten ketenbeheerssysteem
 • Documenten/contracten vermelden criteria van het label
 • Actueel register van leveranciers en onderaannemers
 • Intern controlesysteem met correctieve programma’s
 • Ondertekende verklaring dat alle werknemers en betrokken ondernemingen op de hoogte zijn van de aanvraag voor beëindiging controles
 • Ondertekende verklaring van onderaannemers en leveranciers dat:

                   - de IAO basisconventies gerespecteerd worden
                    - werknemers op de hoogte zijn van bestaan van het label en van de klachtenprocedure

Definitieve aanvraag

Uitvoering van controle door audit-instelling

 • Keuze uit lijst van geaccrediteerde controle-instellingen
 • Rondvraag + onderhandeling offertes en tijdslimieten
 • Controle van door uw bedrijf opgegeven productieketen
 • Algemene controle van ingediend dossier
 • Screening (uitgebreid vooronderzoek): literatuur- en bronnenonderzoek
 • bevraging relevante organisaties
 • Plaatselijke bezoeken en controles

Tussentijds verslag

 • Voorlopig verslag van controle-instelling over de controle- audits
 • Rapportering van eventuele nonconformiteiten aan uw bedrijf met kopij aan CSVP
 • Beslissing door uw bedrijf i.v.m. voortzetting procedure
 • Zo nodig nemen van correctieve maatregelen
 • Controle van deze correcties door audit-instelling

Eindverslag en toekenning label

 • Indien geen tekortkomingen: definitief verslag (aan uw bedrijf en aan CSVP)
 • (Gunstig) advies van CSVP
 • Toekenning of afwijzing van sociaal label door de Staatssecretaris

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.